Strofa XIII. Danteho Božské komedie

Věčné trvání lásky.

8. Láska nikdy nepřestane!

Ať jsou to proroctví, zaniknou,

ať jsou to dary jazyků, ustanou,

ať je to poznání, zanikne!

9. Neboť kusým je naše poznání

a kusým naše prorokování.

10. Když však přijde to, co je dokonalým,

tu to, co je kusým, přestane!

11. Když jsem byl dítětem,

mluvil jsem jako dítě,

myslil jsem jako dítě,

soudil jsem jako dítě.

Když jsem se stal mužem,

odložil jsem, co bylo dětským.

12. Vidíme zajisté nyní (jen) skrze zrcadlo,

v hádance,

ale potom (uvidíme) tváří v tvář!

Nyní poznáváme kuse,

tehdy však plně poznám,

jako i já plně jsem poznán. – –

13. Nyní zůstávají tedy víra, naděje, láska:

tyto tři.

Ale větší z nich jest láska!

Pozemský náš život ústí do věčnosti. Vše, co je věčné, jest i dokonalé. Proto při přechodu do věčnosti musí člověk svléci a odložiti vše nedokonalé.

Ze všech darů a milostí, kterých se nám zde na světě dostává od Boha, potrvá i na věčnosti jediná láska. Neboť láska k Bohu, na něhož svatí v nebesích nazírají, je podstatou věčné blaženosti. Láska k Bohu zde na zemi je pak předběžnou účastí na oné lásce věčné.

Proto láska nikdy nepřestane!

Všechna ostatní charismata jsou jen různé prostředky a cesty k dosažení jediného nejvyššího cíle: dospějeme-li k cíli tomuto, tu samy sebou ztratí svůj význam a zaniknou. Život pozemský je přípravou pro věčnost, tak jako dětství je přípravou pro věk mužný. Dospělý muž odkládá dětskou řeč, dětské smýšlení, dětské názory, protože jsou nedokonalé. A tak i člověk, když dospěje věčnosti, odloží vše to, co zde na zemi bylo kusým a nedokonalým.

Nedokonalými jsou i ony mimořádné dary proroctví, poznání a jazyků. Vedou nás sice k poznání Boha a věčných pravd, ale jak je poznání ono kusé, nejasné a nedostatečné! Je pravda, že člověk může poznati Boha i jeho vlastnosti z přírody a z věcí stvořených. Příroda je zrcadlem, v němž se odráží Boží dokonalost; věci stvořené jsou hádankou či jakýmsi rébusem, který, když jej správně rozluštíme, přivede nás k poznání Boha.

Ale všechno toto pozemské poznání je pouze nepřímé a nedá se ani zdaleka srovnati s tím, jak poznávají Boha svatí a blažení v nebesích, kteří ho vidí přímo, tváří v tvář. Tam je to poznání bezprostřední, nekonečně dokonalejší našeho poznání na zemi. Zde na světě poznává nás tak jediný Bůh, jehož vševidoucí oko proniká naše ledví a srdce. Na věčnosti však i my budeme Boha viděti a poznávati přímo, tváří v tvář! –

To však jest ideál, kterého dosáhneme teprve na věčnosti. Nyní, v tomto pozemském životě, zůstávají pro nás jako cesta k onomu věčnému ideálu tři bohoslovné ctnosti, základ to všeho křesťanského života: víra, naděje a láska. Ale větší z nich je láska, protože láska nikdy nepřestane, ale potrvá na věky. –

Láska jest cestou vše převyšující – tak počal sv. Pavel svou chválu křesťanské lásky. Větší z nich je láska – to je poslední, stejně znějící akord, kterým svůj hymnus končí.

*

Není pochyby, že hymnus sv. Pavla o lásce inspiroval Danta v posledním zpěvu jeho Božské komedie. Když v posledním zpěvu Ráje přiblížil se k samému Bohu, tu marně se pokouší proniknout tajemství jeho trojjediné bytosti. Síly rozumu tu úplně vypovídají. Byla to však láska, která jako blesk pronikla básníkovým nitrem a která ho učinila schopným, že jeho touha, pozříti Bohu tváří v tvář, se stala skutkem, ona láska, jež hýbe sluncem i ostatními hvězdami. –

L’amor che muove il sole e l’altre stelle.

Tomáš Hudec, Na Hlubinu II./ č. 7, pag. 405-407

publikováno: 6. 11. 2017

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Lůzu volí zase jenom lůza

čím dál tím víc mě bolí jak paměť krátkou máme cítím stesk vojáka v poli já nezapomínám jak tu ostnatými dráty bolševická lůza omotala dráty a vysála víru z nás …

Šašek nebyl trapný a vůbec skvělý cirkus

Neváhejte, nečekejte, představení začíná Cítíš tu vůni? To piliny v manéži dýchají a klauni se přitom smějí a děti se radují, že přijde zase klaun a ukáže šaškův um. Vidíš tu …

Evropský pocit schází, solidarita není, je volný handl

Z čeho se v lidech může narodit sounáležitost se svou evropskou vlastí? Sounáležitost přirozená, živá a velkorysá? Rakouský spisovatel odpovídá takto (DB): „Pocit příslušnosti k nadnárodní struktuře se může rozvinout ze dvou zkušeností. Na …

Obrana syrských Kurdů

Na jaře roku 2016 jsem vystoupil na obranu syrských kurdských milicí na plénu EP: Pane předsedající, vloni na podzim jsem navštívil Rodžavu, území severní Sýrie ovládané Kurdy. Byl jsem hostem …

Vážený Měscký Úřade!

V rámci sexuálních experimentů konaných pod vlajkou lických i nelických práv (Grant. č. 8645231245-N564-2020) jsem se rozhodla zakusit sex s kancem divokým a proto se nyní cítím býti sviní divokou, aniž použiju antikoncepci …

Pro a proti stávce učitelů

„Co ti učitelé dnes vůbec chtějí, my jsme taky dělali jenom za tisícovku…“ zaslechl jsem od penzionované učitelky. Ale také následující: „Takže: co si to oni z toho Milionu chvilek vlastně …

Vítěz bere vše

Předseda vlády to má vždy s vlastní mediální prezentací snadnější než ostatní politici. A je-li to premiér doslova posedlý svým mediálním obrazem, tak nám své aktivity všeho druhu servíruje téměř nepřetržitě. Motivem …

Nestyďte se, že jste humanisté

Podle Bartoloměje patriarchy Konstantinopole se po roce 1989, kdy ve světě zkolabovaly komunistické režimy, šířilo přesvědčení, že konec studené války znamená definitivní vítězství liberální demokracie západního vzoru a že vítězství …