S pravým králem budou účtovat i dnešní králové

Dnešní velcí rétoři neodvozují svůj úspěch u davů od nových praktik, které lidstvo dosud nepoznalo. Jejich praktiky ale silně připomínají to, o čem píše už třeba Erasmus.

Jak je patrné z úryvku napsaného na oslavu bláznivosti, králové a vysocí dvořané v jeho době dobře věděli, jak (zdánlivě ve jménu spravedlnosti) pracovat pro sebe. Nebo měří dnešní lídři blaho jinak? Jsou připraveni na to, že i je čeká jednoho dne vyúčtování s oním pravým králem? (PH)

„Již delší dobu se těším, že budu moci trochu promluvit o králích a vysokých dvořanech, kteří mne [bláznivost, PH] ctí se vší upřímností a svobodně, jak se sluší na muže svobodné. (…) Ten, kdo třímá otěže vlády, přestává být soukromníkem a musí mít na paměti jen zájem státu. Nesmí myslet na nic jiného než na veřejné blaho. Nesmí se ani o píď odchýlit od zákonů, jichž je sám tvůrcem a vykonavatelem. Je odpovědný za poctivost všech svých služebníků a úředníků. Oči všech spočívají jen na něm, takže buď je spásnou hvězdou, jež může čistotou svých mravů přinést lidem svrchované blaho, nebo zkázonosnou kometou, jíž v patách kráčí úplná záhuba. (…) Nebudu ani mluvit o úkladech, nenávisti, různých nebezpečích a hrozbách: nakonec však jej čeká v každém případě setkání s oním pravým králem, jenž zakrátko bude od něho žádat vyúčtování i té nejmenší viny, a to tím přísněji, čím mocnější byla říše, které vládl. – Kdyby vladař dobře uvážil (a kdyby byl moudrý, měl by uvažovat!) toto všechno a ještě přemnoho jiných okolností, pak by se, myslím, nemohl příjemně ani vyspat, ani najíst.

Je však právě mou [bláznivosti, PH] velkou zásluhou, že oni všechny tyto starosti svěřují bohům a starají se jen pěkně sami o sebe a nevěnují sluchu nikomu než tomu, kdo jim dovede říkat jen samé příjemnosti, aby jim snad nějaká vážná starost nepokazila dobou náladu. Věří, že celý svůj vladařský úkol náležitě plní tím, že se ustavičně věnují lovu, že pěstují krásné koně, že se ziskem prodávají úřady a vedoucí místa, že každodenně vymýšlejí nové způsoby, jak oklestit majetek občanů a shrábnout jej do vlastního měšce: toto však činí pod názvy tak obratně vymyšlenými, že i když jde o věc naprosto nespravedlivou, přece jen nese zdání jakési spravedlnosti. (…)

Představte si teď takového panovníka, jakože skutečně takoví někdy bývají: je to člověk neznalý zákonů, takřka nepřítel veřejných zájmů, myslící jen na svůj soukromý prospěch, otrok vášní, odpůrce vzdělanosti, odpůrce svobody a pravdy, jenž vůbec nepřemýšlí o blahu státu, nýbrž všechno měří jen svými choutkami a svým prospěchem. A pak si na něm představte zlatý řetěz, jenž znamená pevné spojení všech ctností; dále žezlo, symbol spravedlnosti a veskrze čistého srdce; posléze nachové roucho, obraz to vroucí lásky ke státu: kdyby panovník srovnal tyto odznaky se svým životem, musel by se, myslím, hluboce zastydět za svůj skvostný úbor a obávat se, že někdo vtipně vyloží smysl takovýchto symbolů a celé to okázalé ustrojení zesměšní.“

E. Rotterdamský: Chvála bláznivosti, Mladá fronta, Praha 1986

publikováno: 10. 3. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Škodná lidská blbost a její Miloš Zeman

Miloš Zeman se svými bezpečnostně neprověřenými poradci (mohou být agenty jakékoliv mocnosti a naše úvahy nevedou do Burkina Faso) došli k závěru prezentovaném výjimečně inteligentním a charakterním člověkem, že lidé zastávající demokratické principy …

Vděčná jatka ostravská

Média jsou rozumnému člověku na nic, ostatním ke škodě. Hlupáci, kteří hladově točili celý den zločin osamělého střelce v ostravském špitále, dělají z rozhlasů, webů a televizí kanál, kterým se z excesu stává senzační …

Zlodějinami to začalo, náckovstvím to končí – 30 let svobody

Začalo to masivní privatizací, kterou provázela korupce. Český národ byl po dlouhá desetiletí zvyklý žít v až nenormálně rovnostářské společnosti a najednou vznikly hluboké, ba propastné sociální rozdíly. Téměř milion českých občanů …

Ne, dík! – manuál do dnešního času

… v tom, že mi mocný pán poskytne ochranu, abych se k němu pnul s vroucností břečťanu? Mám na své příznivce hledět vždy roztomile a věřit více lsti nežli své …

Všemi kanály

Znamením doby je relativizace pravdy a tolerance lži. Dříve bylo informací málo a hledači pravdy se snažili ji hltavě objevovat pod nánosy propagandistického balastu. Dnes je situace jiná. Informace a …

Hlavní teze neomodernismu

Neomodernismus je nový ideový směr překonávající postmodernimus a neoliberalismus a nabízející nová řešení současných i dlouhodobých problémů lidstva. Vychází zejména z těchto tezí: Postmodernismus je v dnešní době již vyčerpaný a neinspirativní. Od počátku navíc obsahoval …

Přichází hněv předem zadlužených generací

„…nedávno otcové na synodě pro panamazonský region navrhli definici ekologického hříchu jako úkonu anebo zanedbání, namířeného proti Bohu, bližnímu, komunitě anebo životnímu prostředí. Hřeší proti budoucím generacím a projevuje se skutky, …

Naše inteligence bude umělá

Kdo se dnes připravuje na staronové zápasy třicátých let minulého století, toho nepochybně překvapí útok na svobodu ze zcela jiné strany… Proto bychom měli za každý dolar investovaný do umělé …