Islám chce, abychom byli jeho nepřátelé – jsme jimi

Bývalí muslimové píší papeži ne o muslimech, ale o islámu.

Svatý Otče,

mnozí z nás jsme se v posledních letech opakovaně snažili Vás kontaktovat, avšak nedostalo se nám ani nejmenší odezvy na naše dopisy či prosby o setkání. Nepotrpíte si na okolky a my také nikoli, dovolte nám tedy, abychom Vám upřímně řekli, že nechápeme Vaše učení ohledně islámu, tak jak jej čteme v odstavcích 252 a 253 Evangelii gaudium, jelikož nebere v potaz skutečnost, že islám přicházející PO Kristu, je a může být pouze Antikristem[1] (srov. 1 Jn 2, 22).

Islám je také jedním z nejnebezpečnějších proto, že se představuje jako završení Zjevení (jehož by Ježíš byl pouhým prorokem). Pokud by byl islám sám o sobě dobrým náboženstvím, jak se zdá, že učíte, proč jsme se my sami stali katolickými křesťany?

Cožpak Vaše slova nezpochybňují smysluplnost volby, kterou jsme učinili … s rizikem ztráty života?

Islám předepisuje zabití odpadlíků (Korán 4.89; 8.7-11), nevíte o tom?

Jak je možné srovnávat islámské násilí a údajné křesťanské násilí[2]?! „Jaká je shoda Krista a Satana? Jaké spojení světla a temnoty? Jaké spojenectví věřícího a nevěřícího? (2Kor 6, 14-17)“ V souladu s Jeho učením (Lk 14, 26) jsme dali přednost Kristu před svým životem. Nemáme tedy právo k Vám mluvit o islámu?

Po pravdě řečeno, jelikož islám chce, abychom byli jeho nepřátelé, jsme jimi, a jakékoli projevy přátelství na tom nemohou nic změnit.

Jako pravý Antikrist existuje islám jen jako nepřítel všech: „Mezi námi a vámi je nepřátelství a nenávist navždy, dokud neuvěříte v samého Alláha!(Korán 60.4)“.

Pro Korán jsou křesťané „jsou nečistotou (Korán 9.28)“, „nejhorší z celého Stvoření (Korán 98.6)“, všichni odsouzení do Pekel (Korán 4.48), Alláh je musí vyhladit (Korán 9.30).

Je potřeba nenechat se zmást koranickými verši, považovanými za tolerantní, poněvadž ty byly nahrazeny verši Meče (Korán 9.5).

Zatímco Evangelium ohlašuje dobrou zprávu o Ježíši, jenž zemřel a vstal z mrtvých pro spásu všech coby naplnění Smlouvy uzavřené s židovským národem, Alláh nemá co jiného nabídnout než válku a zabíjení „nevěřících“ výměnou za svůj ráj: „Bojující na cestě Alláhově zabíjejí a jsou zabíjeni. (Korán 9.111)“.

Nezaměňujeme islám s muslimy, avšak pokud je pro vás „dialog“ cestou míru, pro islám je jen jiným způsobem boje. A tak jako tomu bylo vůči nacismu a komunismu, tak i vůči islámu je naivita[3] sebevražedná a velice nebezpečná.

Jak je možné mluvit o míru a zaručovat se za islám, jak se zdá, že činíte: „Vyrvat z našich srdcí nemoc, jež otravuje naše životy (…) Nechť ti, kteří jsou křesťany, tak činí s Biblí a ti, kteří jsou muslimy, tak činí s Koránem.[4] (Řím, 20. ledna 2014)“?

Není znepokojující, že se papež jeví tak, jakoby nabízel Korán coby cestu spásy? Máme se tedy navrátit k islámu?

Snažně Vás prosíme, abyste nehledal v islámu spojence v boji, který vedete proti mocnostem, jež chtějí panovati a podřídit si svět, neboť jsou v posledku všechny téže totalitní logiky, založené na odmítnutí vlády Kristovy (Lk 4, 7).

Z knihy Zjevení svatého Jana víme, že Šelma, která se snažila rozsápat Ženu a její Dítě, má vícero hlav … Mimochodem Alláh zakazuje tento druh spojenectví (Korán 5.54)! A především proroci vždy vyčítali Israeli jeho ochotu spojovat se s cizími mocnostmi namísto naprosté důvěry, kterou je třeba složit v Boha.

Zajisté, pokušení myslet si, že vyslovení islamofilního projevu ušetří nárůst utrpení křesťanů v zemích, jež se staly muslimskými, je silné. Avšak kromě toho, že Ježíš nám neukázal jinou cestu než cestu Kříže tak, že v ní máme nacházet svou radost a neutíkat z ní spolu se zatracenci, my nepochybujeme o tom, že pouze vyhlašování Pravdy přináší spásu a svobodu (Jn 8, 32). Naší povinností je vydat svědectví pravdě „vhod i nevhod (2 Tim 4,2), a naší slávou je moci říci se svatým Pavlem: „Nechtěl jsem uprostřed vás znát nic nežli Ježíše Krista a to Ukřižovaného. (1 Kor 2, 2)“.

Zatímco president Erdogan (a nejen on) žádá své krajany, aby se neintegrovali v zemích, do nichž zamíří, Saudská Arábie a její ropní magnáti nepřijímají jediného uprchlíka v souladu s plánem na dobytí a islamisaci Evropy, již po desetiletí oficiálně vyhlašovaným Organisací islámské spolupráce[5] a dalšími islámskými organisacemi, Vy, svatý Otče, v návaznosti na svůj projev o islámu kážete přijímání migrantů bez ohledu na to, zda jsou muslimy, přičemž to apoštolské přikázání zapovídá: „Jestliže k vám přichází někdo a popírá Evangelium, nepřijímejte jej k sobě. Kdokoli jej zdraví, má účast na jeho zlých skutcích. (2 Jn 10-11)“; „Jestliže vám někdo zvěstuje jiné evangelium, nechť je proklet! (Gal 1, 8-9)“.

Stejně tak „Měl jsem hlad a dali jste Mi najíst. (Mt 25, 42)“ nemůže znamenat to, že by Ježíš byl chtěl být parasitem, stejně jako „byl jsem na cestách a přijali jste Mne“ nemůže znamenat „byl jsem nájezdníkem a přijali jste Mne“, nýbrž „potřeboval jsem dočasně pohostinnost, a vy jste Mi ji prokázali“. Slovo ξένος (Xénos) v Novém Zákoně neznamená pouze cizinec, ale i návštěvník (Řím 16, 23; 1 Kor 16, 5-6; Kl 4,10; 3 Jn 1, 5).

A když Hospodin ve Starém Zákoně přikazuje dobré zacházení s cizinci, protože sami Hebreové byli cizinci v Egyptě, je to za podmínky, že se cizinec přizpůsobí natolik vyvolenému národu, že přijme jeho náboženství a kult… Nikdy se nejedná o přijetí cizince, jenž by si ponechal své náboženství a zvyky! Proto nechápeme, proč se zasazujete o to, aby muslimové praktikovali svůj kult v Evropě. Smysl Písma nesmí být vykládán podle libosti globalistických ideologů, ale ve věrnosti Tradici. Dobrý Pastýř vyhání vlka, nevpouští ho do ovčína.

Pro-islámský projev Vaší Svatosti nás vede k politování skutečnosti, že muslimové nejsou pozváni k tomu, aby islám opustili, a také že někteří z bývalých muslimů (jako například Magdi Allam[6]) opouštějí Církev, znechucení její zbabělostí, zranění dvojznačnými gesty, zmatení chybějící evangelisací, pohoršení chválou adresovanou islámu … A tak jsou i nevědomé duše přiváděny na zcestí a křesťané se nepřipravují na konfrontaci s islámem, k níž je volal svatý Jan Pavel II (Ecclesia in Europa, n°57[7]).

Nikdy jste k nám neslyšel volat svého spolubratra Mgr Emile Nona, katolického chaldejského arcibiskupa, který musel opustit své sídlo v Mosulu,: „Naše současná utrpení jsou předzvěstí těch, která budete vy, Evropané a západní křesťané, vystaveni v blízké budoucnosti. Já jsem ztratil svou diecesi, sídlo svého arcibiskupství a můj apoštolát byl obsazen radikálními islamisty, kteří chtějí, abychom přijali islám anebo zemřeli. (…) I vy ve svých zemích přijímáte stále rostoucí počet muslimů, i vy jste v nebezpečí. Je třeba, abyste učinili silná a odvážná rozhodnutí (…).

Považujete všechny lidi za sobě rovné, avšak islám neříká, že jsou si všichni lidé rovni. (…)

Pokud toto velice rychle nepochopíte, stanete se oběťmi nepřátel, jež jste k sobě přijali. (9. srpna 2014)“[8]

Je to otázka života a smrti a jakékoli podbízení se islámu je zradou. My si nepřejeme, aby se Západ dále islamizoval, ani aby tomu vaše činnost napomáhala. U koho budeme pak hledat útočiště?

Dovolte nám, abychom Vaši Svatost požádali o urychlené svolání synody zabývající se nebezpečími islámu. Co totiž zůstalo z Církve tam, kde se usadil islám?[9] Pokud má ještě nějaké právo na existenci, je to jen v podmínkách „dhimmi“, kdy nesmí hlásat evangelium a musí tak vlastně zapírat sebe samu…

Se starostí o spravedlnost a pravdu musí Církev vyjít ven na světlo s odůvodněním toho, proč argumenty, jimiž se islám rouhá křesťanské víře, jsou falešné. Pokud bude mít Církev odvahu toto udělat, nepochybujeme o tom, že se muslimové i jiní mužové a ženy, hledající pravého Boha, budou po milionech obracet. Tak jak jste to připomínal: „Ten, kdo se nemodlí ke Kristu, modlí se k Ďáblu. (14. března 2013)[10]“. Kdyby lidé věděli, že směřují do Pekel, odevzdali by svůj život Kristu (srov. Korán 3.55)

S nejhlubší láskou ke Kristu, jenž skrze vás vede Svou Církev, Vás, Vaše Svatosti, my, křesťané, kteří přešli z islámu, podpoření mnohými našimi bratry ve víře, zvláště křesťany na Východě a také našimi přáteli, žádáme, abyste potvrdil naše obrácení k Ježíši Kristu, skutečnému Bohu a skutečnému člověku, jedinému Spasiteli, otevřeným a jasným učením o islámu. Zároveň Vás ujišťujeme o svých modlitbách v srdci Neposkvrněné a prosíme Vás o vaše apoštolské požehnání.

13 3 2019 obr1

Herrad of Landsberg, Fighting Knight-Puppets, from Hortus Deliciarum, 1167 – c.1185; Hohenburg Abbey, France, wikiart.org


[1] https://www.islam-et-verite.com/deuxieme-lettre-ouverte-au-pape-francois/

[2] http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/07/31/01016-20160731ARTFIG00176-pape-francois-si-je-parle-de-violence-islamique-je-dois-parler-de-violence-catholique.php?redirect_premium

[3] V originále je použito slovo angelismus – duchovní či intelektuální postoj, který nebere v potaz některé z aspektů lidské reality (tělesné, mravní, sociální, materiální … atd.)

[4] https://www.medias-presse.info/pape-francois-le-coran-pour-avancer/6158/

[5] https://www.isesco.org.ma/fr/the-islamic-cultural-action-outside-the-islamic-world/

[6] https://www.islam-et-verite.com/lettre-de-magdi-cristiano-allam-a-benoit-xvi/

[7] http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_20030628_ecclesia-in-europa.html

[8] https://www.catholicnewsagency.com/news/iraqi-bishop-warns-that-west-will-suffer-from-islamism-19159

[9] https://www.islam-et-verite.com/sils-mont-persecute-persecuteront-jn-15-20/

[10] http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130314_omelia-cardinali.html

publikováno: 13. 3. 2019

NEJNOVĚJŠÍ články


Diagnóza Babiš

Zprávy jsou nyní plné sporů v kauzách kolem premiéra Babiše. Když nastane jakýkoliv politický trapas, tak …

Okraj společnosti je prostě zajímavější než střed

V.S.: Tvá nová kniha Lobotomík se zčásti odehrává v psychiatrické léčebně stejně jako jedna povídka z tvého …

Porno, internet a děti. A co ještě?

O dopadu sociálních sítí na děti a mladistvé se mluvilo na panelové diskusi Jak přežít na …

Jak se máme díky EU bohatí i chudší

V Evropě bude horko. Chladnému počasí navzdory. Pod praporem visegrádské čtyřky vytáhlo 16 členských států …

Kdo chce kýč hledat, najde

Forbes přináší zprávu o tom, jak v anglosaském světě dramaticky stoupá prodej básnických sbírek, kdežto u nás někteří …

Někdy sním o tom, jak přepisuji samizdaty (dnešní studenti k roku ’89)

Jak vnímají události 17. listopadu 1989 studenti, kteří jsou na prahu plnoletosti? Zeptali jsme se …

Předčasné Vánoce ve formátu „Čau lidi“

Jeden můj známý mi přeposlal pravidelnou nedělní chvilku propagandistických manipulací Marka Prchala, které jeho zaměstnavatel …

Jaké máme skutečné problémy

Před necelými deseti lety byla Evropská unie zasažena bouří finanční a dluhové krize, která obnažila skrývané …