25 x proč je Babiš nepřijatelný

 1. Má za sebou temnou, doposud nevysvětlenou minulost
 2. Je bývalým agilním členem KSČ
 3. Je soudně uznaným bývalým spolupracovníkem StB
 4. Vládne s přímou podporou komunistů, kteří si díky němu uzurpují větší podíl na moci
 5. S Milošem Zemanem tvoří mocenský tandem
 6. Je v kolosálním střetu zájmů, který nemá v žádné jiné zemi obdoby
 7. Je trestně stíhán v kauze evropského dotačního podvodu
 8. Řada jeho dalších kauz by měla mít trestněprávní postih
 9. Jeho firma deformuje tržní prostředí v České republice
 10. Ničí otevřenou férovou rovnou soutěž politických subjektů
 11. Ovládá instituce státu, které pak konají v jeho osobní prospěch
 12. Poškozuje dobré jméno ČR v zahraničí, zejména v EU
 13. Jeho zemědělská produkce výrazně poškozuje krajinu
 14. Rozděluje společnost, manipuluje s realitou a za státní zdroje si kupuje voličskou přízeň
 15. Neuznává a nerespektuje ústavní pravidla, zavádí autoritativní model vládnutí
 16. Své oponenty vydírá, vyhrožuje jim a sbírá na ně kompromitující materiály
 17. Deklasuje politickou kulturu v zemi
 18. Výrazně omezil prostor svobodným médiím, a to i ve shodě se svými spřízněnými oligarchy
 19. Zařadil se mezi evropské populisty a nacionalisty, a se Zemanem přispěl ke změně kursu české zahraniční politiky
 20. Je prokazatelným lhářem, podvodníkem a také zbabělcem
 21. Nemá většinu, a přesto se chová tak, jako by ji měl absolutní, neuznává dialog s opozicí – politickou i občanskou
 22. Relativizuje a rehabilituje normalizační minulost
 23. Do svých rejdů zatáhl brutálním způsobem své děti z prvního manželství
 24. Svého syna nechal odvléct záhadným Rusem na okupovaný Krym
 25. Díky svému obřímu úvěrovému zatížení je mimo jiné i v kolizi ve vztahu k místním bankám

publikováno: 24. 5. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Ráno na šichtu a ze šichty hned zase do korekce

Představujeme vám Miroslava Hampla (nar. 1932), laureáta na cenu Paměti národa 2019: Jako devatenáctiletý mladík nastoupil v květnu 1952 do jáchymovských uranových dolů, aby si odpracoval roční brigádu v těžkém průmyslu. V dole …

Co dělá slepici slepicí?

Se slepicemi jsme příbuznější, než bychom si bývali mysleli! A měkké „i“ je tu na místě, pánové…  „Pomineme-li peří. Když se my lidé srovnáváme s jinými živočichy, nejčastěji jako své blízké …

Střídání nenažranců s fanatiky pohání dějiny

Existují dva lidské typy ohrožující soužití: oportunista, v jiném jazykovém registru barbar, a fanatik. Pojí je pupeční šňůra: bezmezná nenažranost barbarů vyvolá moralizující vlnu, na níž surfují fanatici. Jakmile se fanatici …

Já si to teď možná vynahradím!

Andrej Babiš – O svém členství v KSČ řekl: „Prosím vás, v komunistické straně bylo 1,7 milionu lidí, já jsem byl řadový člen a asi jsem byl prospěchář, protože byla určitá výhoda být …

Miloš Zeman a „rekondiční pobyt“ v ÚVN: lež a mlžení

Deníky upozorňují na to, že prezident našeho státu je nyní (opět) zadržován v ÚVN v Praze jako pacient. Proč? Prý se jedná o „rekondiční pobyt“. Jako lékař a občan této země upozorňuji …

Výročí s devítkou a statečnost nemnohých

Připomínám jedno malé výročí velké statečnosti. V roce 1939 nás zaplavila vlna rudých praporů s polámanými kříži. Národ byl zdeptán, sražen na kolena a zklamán marnými nadějemi na pomoc zvenčí. A v tuto dobu …

Komu patří státní pocty? Zvolíte svědomí nebo pohodlí?

Svědomí podle Jiřího Suchého je hlodavec. Podle výstižnější definice je to něco, co nám sice nezabrání hřešit, ale nedovolí nám mít z hříchu plné potěšení. O umělcích se říká, že jsou …

Zůstanu svůj! Na tom nejvíc…

Většina lidí si svou potřebu konformity ani neuvědomuje. Žijí v klamné představě, že sledují své vlastní myšlenky a sklony, že jsou individualisté, že dospěli k svým názorům na základě svého vlastního myšlení – a že jen shodou okolností jsou jejich názory stejné …