25 x proč je Babiš nepřijatelný

 1. Má za sebou temnou, doposud nevysvětlenou minulost
 2. Je bývalým agilním členem KSČ
 3. Je soudně uznaným bývalým spolupracovníkem StB
 4. Vládne s přímou podporou komunistů, kteří si díky němu uzurpují větší podíl na moci
 5. S Milošem Zemanem tvoří mocenský tandem
 6. Je v kolosálním střetu zájmů, který nemá v žádné jiné zemi obdoby
 7. Je trestně stíhán v kauze evropského dotačního podvodu
 8. Řada jeho dalších kauz by měla mít trestněprávní postih
 9. Jeho firma deformuje tržní prostředí v České republice
 10. Ničí otevřenou férovou rovnou soutěž politických subjektů
 11. Ovládá instituce státu, které pak konají v jeho osobní prospěch
 12. Poškozuje dobré jméno ČR v zahraničí, zejména v EU
 13. Jeho zemědělská produkce výrazně poškozuje krajinu
 14. Rozděluje společnost, manipuluje s realitou a za státní zdroje si kupuje voličskou přízeň
 15. Neuznává a nerespektuje ústavní pravidla, zavádí autoritativní model vládnutí
 16. Své oponenty vydírá, vyhrožuje jim a sbírá na ně kompromitující materiály
 17. Deklasuje politickou kulturu v zemi
 18. Výrazně omezil prostor svobodným médiím, a to i ve shodě se svými spřízněnými oligarchy
 19. Zařadil se mezi evropské populisty a nacionalisty, a se Zemanem přispěl ke změně kursu české zahraniční politiky
 20. Je prokazatelným lhářem, podvodníkem a také zbabělcem
 21. Nemá většinu, a přesto se chová tak, jako by ji měl absolutní, neuznává dialog s opozicí – politickou i občanskou
 22. Relativizuje a rehabilituje normalizační minulost
 23. Do svých rejdů zatáhl brutálním způsobem své děti z prvního manželství
 24. Svého syna nechal odvléct záhadným Rusem na okupovaný Krym
 25. Díky svému obřímu úvěrovému zatížení je mimo jiné i v kolizi ve vztahu k místním bankám

publikováno: 24. 5. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


O jedinečného člověka, ne o obecné principy se bojuje

…V dobách komunistické totality bylo na akademické půdě a na veřejnosti přípustné pouze marxisticko-leninské učení a jiné filozofické směry bylo možné pouze kritizovat jako nepřijatelné. Filozofové vykázaní z univerzit se scházeli a pokračovali ve své …

Po čem se pozná psychopat…

Psycho je horor, psychosomatika obor. Jestli nevíte, odkud se bere až fyzická ztrhanost člověka ze společnosti některých našich bližních ve vedoucích funkcích a jejich řečí, poslyšte slova psychosomatikova (DB): „Když ke …

Jak se peče nedorozumění

Nerozumíme si schválně? Doufám, že ne. Pokud si rozumět chceme a potřebujeme, nesmíme chtít vyhrát ve sporu nějakým podvodem. Taktika argumentace, věřím, že nezáměrná, v textu Pavla Mareše se stala obvyklou, …

Držte si klobouky, bude to fičet

Pětačtyřicetiletý pedofil souzený v Michiganu za přechovávání dětské pornografie se hájil tím, že se cítí jako osmiletá holčička. A když se tak cítí, má prý právo se tak chovat a být tak posuzován …

Město vidím veliké…

Nedávno jsme v Přítomnosti uveřejnili báseň Evy Dřízhalové o Praze, kterou navštívila po letech. Báseň naší zahraniční dopisovatelky v detailech nápadně připomíná báseň Jana Hanče. Pro srovnání uvádíme, jak viděl …

I na módní přehlídku došlo… (o staročeské pouti v Prackově)

Neděle 8. září 2019. Den, kdy Prackov opět zazářil v plné kráse. Členové Spolku přátel prackovské kapličky už od začátku roku připravovali a propagovali letošní 100. výročí založení kaple P. Marie. Vrtkavé …

Dějiny Ruska ve zkratce

Když Lenin zemřel, ukázalo se, že druhá osoba ve straně, soudruh Trocký, je zrádce. Soudruzi Kameněv, Zinovjev, Bucharin a Stalin soudruha Trockého svrhli, vyhnali z Ruska a pak zavraždili. Ale po několika letech …

Budem šťastní, nebo „uměle inteligentní“ blbci

Jsme vcelku méně šťastní než naši rodiče. Proč? Jak budou vypadat děti těch dvou, co proti sobě sedí na lavičce, v hospodě nebo v kavárně a čumí každý do svého mobilu? …