Přenos informací mezi dvěma nezávislými entitami

Existuje nový vědecký směr, který se sám pojmenoval biocentrismus. Jde o směr, který spojuje fyziku s biologií. Snaží se zjistit, zda vědomí člověka je výsledkem chemických procesů v mozkové tkáni, nebo zda vědomí existuje samo o sobě. Experimentálně byly uskutečněny pokusy, které by měly dokazovat (pouze v mikrosvětě), že existuje přenos informací mimo známé principy, mezi dvěma nezávislými entitami:

Bylo zjištěno, že částice se před měřením nachází ve stavu tzv. superpozice. Superpozice je stav částice, ve kterém se najednou nachází ve všech možných stavech a pozicích. Problém měření tedy není způsoben tím, že bychom nedokonale měřili, ale je to de facto problém reality.

Tato zvláštní skutečnost byla prokázána pomocí slavného dvojšterbinového experimentu. Odborníci také předpokládají, že vědomí je generováno tzv. implicitním (defaultním) systémem (Koukolík, 2013). Implicitní systém je aktivní ve chvílích, kdy jsme pouze sami se sebou, nepřijímáme žádné výrazné podněty z okolí a nevěnujeme se žádným jiným činnostem. Je to neuronová aktivita, která se vyskytuje především ve vnitřní části prefrontální kůry, zejm. předních částí čelních laloků mozku a zadní část gyrus cinguli.

Součástí systému jsou také korové oblasti, které mají vztah k paměti (především k autobiografické a dlouhodobé paměti). Kromě paměti je implicitní systém propojen také s představami o budoucnosti a morálními rozhodnutími. Tento systém není uzavřený, ale je fluidní a jeho aktivita se přesouvá skrze celý mozek. Při jiných aktivitách pak neuronová aktivita tohoto systému klesá a přesouvá se do konkrétních mozkových center (např. při řeči se přesouvá do řečových oblastí). Neuronová aktivita klesá také při spánku.

Při celkové anestezii se implicitní systém rozdělí a přestává vzájemně komunikovat. Implicitní systém je také značně ovlivněn plasticitou mozku (Koukolík, 2013). Za zmínku stojí určitě kvantová teorie vědomí nositele Nobelovy ceny Johna Ecclese, kterou vytvořil společně s fyzikem Friedrichem Beckem (1992). Podle nich se kvantový fenomén vědomí vyskytuje při biologickém jevu exocytóze, během které se vytváří kvantové tunelování.

Celá záležitost je multidisciplinární a nelze dělat závěry bez znalosti celku. Je velkou otázkou, zda lidské vědomí je schopno porozumět samo sobě. Pravděpodobnostně nikoliv. To ovšem neznamená, že neexistuje žádná možnost dobrat se výsledku, který by byl nejen realitou, ale i uchopitelný. Lze postupně delegovat jednotlivé sub celky výsledné skládačky do systému, který bude eliminovat to (případy), co nevyhovuje logickému, vzájemně propojenému výsledku.

Tato možnost je limitována strojově ve smyslu samoučících se procesorových celků a jejich rozvojem. Již dnes existují vysokovýkonné celky, které imitují umělou inteligenci a jejich způsob „myšlení“ musel být přerušen (odstaven), protože postupně v jejich interakci nastal stav, kdy jejich tvůrci přestali rozumět, co si vzájemně sdělují a jakým, jimi samotnými vytvořeným, jazykem. Dále je zřejmé, že v případě prolomení znalostních bariér do nové dimenze z hlediska např. využití a přeměny energie může dojít k nepředvídatelným důsledkům v oblasti interakce uvnitř lidské komunity. Jsme jako druh skutečně připraveni na převratné změny jak v chápání světa kolem nás, tak na obsah toho, co je nám zatím utajeno?

publikováno: 21. 7. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Škodná lidská blbost a její Miloš Zeman

Miloš Zeman se svými bezpečnostně neprověřenými poradci (mohou být agenty jakékoliv mocnosti a naše úvahy nevedou do Burkina Faso) došli k závěru prezentovaném výjimečně inteligentním a charakterním člověkem, že lidé zastávající demokratické principy …

Vděčná jatka ostravská

Média jsou rozumnému člověku na nic, ostatním ke škodě. Hlupáci, kteří hladově točili celý den zločin osamělého střelce v ostravském špitále, dělají z rozhlasů, webů a televizí kanál, kterým se z excesu stává senzační …

Zlodějinami to začalo, náckovstvím to končí – 30 let svobody

Začalo to masivní privatizací, kterou provázela korupce. Český národ byl po dlouhá desetiletí zvyklý žít v až nenormálně rovnostářské společnosti a najednou vznikly hluboké, ba propastné sociální rozdíly. Téměř milion českých občanů …

Ne, dík! – manuál do dnešního času

… v tom, že mi mocný pán poskytne ochranu, abych se k němu pnul s vroucností břečťanu? Mám na své příznivce hledět vždy roztomile a věřit více lsti nežli své …

Všemi kanály

Znamením doby je relativizace pravdy a tolerance lži. Dříve bylo informací málo a hledači pravdy se snažili ji hltavě objevovat pod nánosy propagandistického balastu. Dnes je situace jiná. Informace a …

Hlavní teze neomodernismu

Neomodernismus je nový ideový směr překonávající postmodernimus a neoliberalismus a nabízející nová řešení současných i dlouhodobých problémů lidstva. Vychází zejména z těchto tezí: Postmodernismus je v dnešní době již vyčerpaný a neinspirativní. Od počátku navíc obsahoval …

Přichází hněv předem zadlužených generací

„…nedávno otcové na synodě pro panamazonský region navrhli definici ekologického hříchu jako úkonu anebo zanedbání, namířeného proti Bohu, bližnímu, komunitě anebo životnímu prostředí. Hřeší proti budoucím generacím a projevuje se skutky, …

Naše inteligence bude umělá

Kdo se dnes připravuje na staronové zápasy třicátých let minulého století, toho nepochybně překvapí útok na svobodu ze zcela jiné strany… Proto bychom měli za každý dolar investovaný do umělé …