Hlavní teze neomodernismu

Neomodernismus je nový ideový směr překonávající postmodernimus a neoliberalismus a nabízející nová řešení současných i dlouhodobých problémů lidstva. Vychází zejména z těchto tezí:

  1. Postmodernismus je v dnešní době již vyčerpaný a neinspirativní. Od počátku navíc obsahoval chyby, jejichž důsledky postupně narůstaly a vyústily v nynější manýrismus dekadence, v postfaktismus.
  2. Neoliberalismus převzal klam liberalismu, který pod pláštíkem svobody většinu řadových lidí znesvobodňoval. To podnítilo vznik ještě horšího ideového směru, komunismu, postaveného na tezi, že kapitalismus je třeba odstranit. Kapitalismus přitom odpovídá živočišné podstatě člověka, provází lidstvo téměř od počátků jeho existence, a je tudíž neodstranitelný.
  3. Pojem liberální demokracie je zavádějící, protože optimální demokracie je jen jedna a žádné přívlastky nepotřebuje. Vyžaduje sice maximální svobodu při získávání informaci a při rozhodování, avšak to, co se rozhodne, se musí nesvobodně a do důsledků uskutečňovat.
  4. Kapitalismus je principiálně antidemokratický, a proto je nutné ho neustále omezovat. Důsledkem toho, že se tak v posledních desetiletích nedělo, je skutečnost, že malá skupina lidí dnes ovládá naprostou většinu světového majetku. Pro další osud lidstva jsou nebezpečné hlavně podobně propastné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.
  5. Největší nebezpečí pro budoucnost představuje průběžně narůstající přemnožení lidstva a s tím související devastace přírody. Nástup ekologie, příklon všeobecné pozornosti k Zemi a její přírodě započatý vědeckými studiemi v šedesátých letech minulého století, je možno považovat za historický průlom srovnatelný s renesančním příklonem pozornosti ke člověku. Antinatalismus je sporný, avšak ne neopodstatněný.
  6. Spíše než k teoretické filosofii se neomodernismus přiklání k filosofii sociální, psychologické a etické. Filosofii dějin chápe jako rozpolcenou na mýticko-materialistickou a realisticko-idealistickou ve smyslu ideálních, resp. optimálních cílů. Neomodernismus též upozorňuje na nepochopený a s výjimkou ekologie dodnes nepřekonaný filosoficko-ideový systém českého polyhistora a politika Tomáše Garrigua Masaryka a objasňuje a rozšiřuje ho. Navazuje též na Masarykova pokračovatele Václava Havla.
  7. Neomodernistická Nová víra vychází z náboženských idejí unitarismu. Připouští teismus, agnosticismus i ateismus, avšak přednost dává agnostickému „nevím”. Jelikož Mojžíšovo Desatero je neudržitelné, formuluje nové, univerzalistické Desatero: 1. nelži, 2. nekraď, 3. nepodváděj, 4. žij střídmě, 5. vzdělávej se, 6. hledej pravdu, 7. respektuj svědomí, 8. chraň člověka, 9. chraň přírodu, 10. prosazuj morálku.
  8. Jako své hlavní krédo neomodernismus konstatuje, že pravda existuje. Protože existuje v různě složitých a měnlivých podobách, je člověku mnohdy nedostupná. Na její neustálé a co nejusilovnější hledání a prosazování však nelze nikdy rezignovat a její poznávání musí být provázeno z něho plynoucí společenskou angažovaností.
  9. Neomodernismus zavádí novou nauku o poznání a v jejím rámci koriguje a mění dialektiku na multilektiku. Upozorňuje na to, že pedagogika, sociologie a politologie si na rozdíl od psychologie a lékařských věd dosud nevypracovaly obory analogické psychoterapii.

publikováno: 7. 12. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


O jedinečného člověka, ne o obecné principy se bojuje

…V dobách komunistické totality bylo na akademické půdě a na veřejnosti přípustné pouze marxisticko-leninské učení a jiné filozofické směry bylo možné pouze kritizovat jako nepřijatelné. Filozofové vykázaní z univerzit se scházeli a pokračovali ve své …

Po čem se pozná psychopat…

Psycho je horor, psychosomatika obor. Jestli nevíte, odkud se bere až fyzická ztrhanost člověka ze společnosti některých našich bližních ve vedoucích funkcích a jejich řečí, poslyšte slova psychosomatikova (DB): „Když ke …

Jak se peče nedorozumění

Nerozumíme si schválně? Doufám, že ne. Pokud si rozumět chceme a potřebujeme, nesmíme chtít vyhrát ve sporu nějakým podvodem. Taktika argumentace, věřím, že nezáměrná, v textu Pavla Mareše se stala obvyklou, …

Držte si klobouky, bude to fičet

Pětačtyřicetiletý pedofil souzený v Michiganu za přechovávání dětské pornografie se hájil tím, že se cítí jako osmiletá holčička. A když se tak cítí, má prý právo se tak chovat a být tak posuzován …

Město vidím veliké…

Nedávno jsme v Přítomnosti uveřejnili báseň Evy Dřízhalové o Praze, kterou navštívila po letech. Báseň naší zahraniční dopisovatelky v detailech nápadně připomíná báseň Jana Hanče. Pro srovnání uvádíme, jak viděl …

I na módní přehlídku došlo… (o staročeské pouti v Prackově)

Neděle 8. září 2019. Den, kdy Prackov opět zazářil v plné kráse. Členové Spolku přátel prackovské kapličky už od začátku roku připravovali a propagovali letošní 100. výročí založení kaple P. Marie. Vrtkavé …

Dějiny Ruska ve zkratce

Když Lenin zemřel, ukázalo se, že druhá osoba ve straně, soudruh Trocký, je zrádce. Soudruzi Kameněv, Zinovjev, Bucharin a Stalin soudruha Trockého svrhli, vyhnali z Ruska a pak zavraždili. Ale po několika letech …

Budem šťastní, nebo „uměle inteligentní“ blbci

Jsme vcelku méně šťastní než naši rodiče. Proč? Jak budou vypadat děti těch dvou, co proti sobě sedí na lavičce, v hospodě nebo v kavárně a čumí každý do svého mobilu? …