List k umělcům

Těm, kteří s vášní a obětavostí hledají nové „epifanie“ krásy, aby jimi obdařili svět v umělecké tvorbě. A viděl Bůh, vše což učinil, a aj, bylo velmi dobré. (I M.,1,31) …

Umělec – podobizna Boha Stvořitele

Nikdo nedokáže porozumět lépe, než vy, umělci, geniální tvůrcovékrásy, čím bylo pathos, s jakým Bůh na úsvitu stvoření přikládalk dílu své ruce. Bezpočtukrát se zjevil odlesk onoho pocitu vevašich očích, …

Zvláštní schopnosti umělce

Ne všichni jsou povoláni, aby se stali umělci v přesném slovasmyslu. Avšak dle Knihy Genesis je úkolem každého člověka býttvůrcem vlastního života: člověk z něj má učinit mistrovské uměleckédílo.Podstatné je, …

Umělecké schopnosti ve službě krásna

Velký básník Cyprian Norwid napsal:(…) Neboť krása k tomu je, aby nás uvádělado práce – a práce, aby nás křísila. (4)Téma krásna je zásadním prvkem uvažování o díle. Ukázal jsemtak …

Umělec a společné dobro

Společnost potřebuje umělce, podobně jako potřebuje vědcea techniky, dělníky a intelektuály, kazatele víry, učitele, otce a matky,kteří zabezpečují růst člověka a společenský rozvoj prostřednictvímvznešené umělecké formy, jíž je „umění výchovy“. …

Umění před tajemstvím Vtěleného Slova

Právo Starého zákona obsahuje výslovný zákaz vypodobňováníBoha neviditelného a nevyjádřitelného prostřednictvím „rytinynebo věci slité“ (V M., 27,15), protože Bůh přesahuje všechnamateriální vypodobnění: „Jsem, který jsem“ (II M, 3,14). Avšakv tajemství …

Plodné spojenectví Evangelia s Uměním

Každá autentická inspirace umělecká překračuje hranice toho,co vnímají smysly a prostupujíc skutečností usiluje vyjasnit jejískryté tajemství. Má své zdroje v hloubi lidské duše – tam, kdeprahnutí touhy dát smysl vlastnímu …

Základy

Umění, s nímž se křesťanství setkalo na počátku svých dějin,bylo zralým plodem klasického světa, vyjadřovalo jeho estetickézásady a později bylo nositelem jeho hodnot. Podobně jakove sféře života a myšlení, tak …

Středověk

Následující staletí byla svědky bouřlivého rozvoje křesťanskéhoumění. Na Východě dále rozkvétalo ikonografické umění, spojenése zvláštními kánony teologickými a estetickými současně s přesvědčením,že ikona patří částečně ke svátostem. Zpřítomňujetotiž tajemství Vtělení …

Humanismus a renesance

Myšlenkové kulturní klima, které umožnilo neobyčejný rozkvětumění v epoše humanismu a renesance, utvářelo hojnou měroutéž vztah umělců v jejich oborech ke skutečnosti náboženské.Zřídla jejich inspirace jsou jistě různorodá, podobně jako …

Snaha o nový dialog

Ale je též pravda, že v novodobé epoše vedle proudu humanismukřesťanského, jenž vytyčil meze značnému dílu kulturya umění, vytvořila se postupně též jiná forma humanismu, příznačnánepřítomností Boha, nebo často Boha …

V duchu II. Vatikánského koncilu

II. Vatikánský koncil položil základy k novému vztahu meziCírkví a kulturou, jehož bezprostřední důsledky se týkají takésvěta umění. Tento vztah se má rozvíjet ve znamení přátelství,otevřenosti a dialogu. V Ústavě …

Církev potřebuje umění

Aby mohla Církev hlásat poselství, jímž ji pověřil Kristus,potřebuje umění. Musí totiž působit, aby skutečnost duchovní,neviditelná, Boží, se stávala zřejmou, a dokonce v rámci možnostípřitažlivou. Musí proto vyjadřovat ve srozumitelných …

Zda je umění třeba Církve?

Církev tedy potřebuje umění. Je možno však říci, že i umění jetřeba Církve? Možná zní taková otázka provokativně, ale pokudji vhodně chápeme, ukazuje své oprávnění a hluboké odůvodnění.Umělec neustále hledá …

Výzva k umělcům

V tomto listě se obracím k vám, umělci celého světa, abychvám ještě potvrdil svoji úctu, a také se přičinil o další navázáníplodné spolupráce mezi světem umění a Církví. Adresuji vámvýzvu, …

Duch Stvořitele a tvůrčí inspirace

V Církvi zaznívá často vzývání Ducha svatého: Veni, CreatorSpiritus…(24)Přijď, Tvůrce Duchu svatý, k náma navštiv myslí našich chrám,sestup z nebeské výsosti,duše nám naplň milostí.Duch svatý – „Vanutí“ (ruah) – je …