TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Poznámky k „nemasarykovské době“

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová (nar. 1927) je mým dnes již dlouholetým ideovým guru. Je to pedagožka a filosofka, bývalá (samozřejmě polistopadová) děkanka Pedagogické fakulty MU, a je to naprosto výjimečná žena; lepší jsem během svého života nepoznal.

V souvislosti se stoletými výročím roku vzniku Československa si znovu připomínáme Masaryka a ideje 1. republiky. Přečetl a vyslechl jsem řadu komentářů a skoro mne bolelo, že jsou vesměs jakoby z jiného než z Masarykova světa. (Prof. Kučerová: „Žijeme v nemasarykovské době.“) Různí autoři o něm sice v různé míře hodně vědí, ale jeho svět, který byl kdysi skutečný – tím, že se naplňoval a že mu lidé rozuměli – nemají v krvi. Týká se to bohužel i našich předních filosofů a ostatních myslitelů, o politických i nepolitických celebritách nemluvě. Se souhlasem paní profesorky si proto dovoluji připomenout jednu z jejích prací, neboť je „z první ruky“ – od autorky, která 1. republiku pamatuje a Masaryka v krvi má. Vypracovala ji ve dvou verzích, takže se leccos opakuje, ale přesto podle mne stojí za to uvést je obě. Nehledě na to, že opakování je matkou moudrosti:

 1. Braňte pravdu. Připomeňte si boje o Rukopisy, hilsneriádu, záchranu života 53 Srbů a Chorvatů v rakouském říšském sněmu za inscenovaného procesu. Presidentskou standartu se symbolickým heslem „Pravda vítězí“.
  Dnes: Cynické manipulace a bezohledná propaganda ze všech mocenských center. V zájmu zvyšování účinnosti manipulace se zneužívá i vědeckého poznání a technického simulování skutečnosti.

 2. Buďte uvědomělý národ. Pěstujte vlastní národní historii a filosofii. (Význam husitského apelu na svobodu úsudku a svědomí, českobratrských vzdělávacích snah, Komenského světovosti a tolerance, myšlenek buditelů, zvláště Dobrovského, Kollára, Šafaříka, nezapomínejte na historické a politické dílo Palackého a na Havlíčkův přínos.) Bez historické paměti není národa. 
  Dnes: Destrukce historické paměti ve všech médiích, jen s nepatrnými výjimkami.

 3. Pečujte o velikost malého národa. Jděte klidně svou vlastní cestou. I malý národ může být kulturně vyspělý, šťastný a hrdý. „Bude-li každý z vás z křemene, je celý národ z kvádrů,“ říkejme s Janem Nerudou. Neopičte se po těch větších a bohatších.
  Dnes: Opičíme se bez míry, nevěříme si, neceníme si vlastní historie a kultury, ztrácíme svou identitu.

 4. Vyznávejte ideál humanity (lidství, člověčenství), který se vyvíjí od dob reformace a renesance. Nepropadejte individualismu, utilitarismu, pesimismu, nehledejte nadčlověka. Chraňte přírodu a ctěte člověka. Zachovávejte staré přikázání lásky k bližnímu. Co nemáš ty rád, nečiň druhému.        
  Dnes: Jsme tu každý sám za sebe. Smysl života jedince se stále víc jeví jako honba za ziskem a za požitkem. Ideálem se stává bohatství, neomezená spotřeba, povrchní zábava a pochybný styl života v komerčním šoubyznysu.

 5. Uznávejte ideje volnosti (svobody), rovnosti a bratrství (solidarity). Usilujte o spravedlnost. Každý má právo na chléb a plnohodnotné vzdělání. Jsou nejen práva politická, ale i hospodářská. Chudí nepotřebují almužnu, ale práci a spravedlivou odměnu. Všichni mají právo na důstojný život. Svoboda bez odpovědnosti je lichá.
  Dnes: Spravedlnost se pokládá za iluzi. Nerovnost přerostla do nesouměřitelnosti. Vládne zásada maximalizace zisku a konkurenceschopnosti. Kapitál má přednost před a nad člověkem.

 6. Važte si svobody a samostatnosti státu, kterou jsme vybojovali v 1. světové válce. Važte si hrdinství legionářů, nadšení Sokolů, važte si těch, kteří pracují obětavě a nezištně pro blaho národa.
  Dnes: Zpochybňuje se sama existence a identita národa, zesměšňují se nadosobní cíle. Státu prý má být co nejméně. „Perspektivní” jedinec se ptá: co mi ta která funkce (podnik) vynese? Co se mi víc vyplatí?

 7. Mějte na paměti naši Washingtonskou deklaraci z r. 1918, „Prohlášení československé nezávislosti“ a jeho principy. Stát budiž republikou, bude mít demokratický parlament, institut referenda, zaručí svobodu svědomí, projevu a shromažďování, zrušeny budou šlechtické výsady a tituly, šlechtické velkostatky budou vyvlastněny pro potřeby domácí kolonizace (pozemková reforma), bude provedena odluka církve od státu, ženy budou mít stejná práva, pracovní doba bude 8hodinová, ústava zabrání třídnímu zákonodárství.
  Dnes: Státní idea chybí. Hrozí návrat poměrů před Deklarací z r. 1918. Trpíme pochybné církevní restituce, mlčíme k nekritickému a nezaslouženému hodnocení Rakousko-Uherska a některých jeho představitelů, přepisujeme dějiny v protimasarykovském a v protidemokratickém duchu.

 8. Zajímejte se o vývoj v Evropě a ve světě. Státy se spojují, integrují. Dbejte o to, aby se tak dálo na principech rovnosti. „Já pán, ty pán.“ Podporujte svébytnost a vzájemnost, neopomíjejte slovanské národy, octly se historickým vývojem v méně příznivých podmínkách.
  Dnes: Poselství nejvýš aktuální. Dovedeme je přijmout a uskutečňovat? Jsme ve vleku bezohlednosti globalizačních mocných.

 9. Dbejte o kulturu slova. Věnujte pozornost literatuře a umění. Vděčíme jim za povznesení národa. Nejsou tu pro zábavu, ale pro zušlechtění. Přinášejí prožitek lidského údělu. Celé veliké masy národní z nich přijímaly ideály mravní a sociální.    
  Dnes: Pokračuje kulturní destrukce. Neoliberalismus a postmodernisus odmítají s posměchem výchovné a vzdělávací tendence umění. Cení se narušování stávajících estetických norem a velebí se „šok“ z nového díla. Vulgárnost a obscénnost nezná mezí.

 10. Starejte se o školu a o učitele. Ať vedou žáky v duchu přirozeného vlastenectví, prostého jakéhokoli šovinismu, k uvědomělé lásce k vlasti, která se projevuje činy, ne slovy. Ať uplatňují demokratičnost. Výchova má směřovat k rozumné a odpovědné správě věcí veřejných. Ať posilují rozvoj myšlení, aby bylo kritické a metodické a činilo člověka způsobilým řešit praktické problémy života. Ať vedou k úctě k ideálům individuální i národní mravnosti, ať pěstují lásku k práci, k duchovním hodnotám, k vědě, k poznání pravdy, ať rozvíjejí smysl pro krásu a umění. A ať se dbá o důstojnost a autoritu učitele i pokud jde o finanční zabezpečení.
  Dnes: Škola bez kázně, učitel bez vážnosti, všeobecná vzdělanost není uznávanou hodnotou. Máme tu generaci, která netouží po vzdělání, tím méně po službě vlasti. Chce se zviditelnit, chce zbohatnout a chce si něco „užít“. A média ji v tom intenzivně podporují.

(Pokračování příště)

Podporují nás:

                                                     30 05 2018 KJ                 30 05 2018 Uprazeno             

Partneři:

PN logo sRGBlogo pozadi cervena Automediace2udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1