TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Poznámky k „nemasarykovské době“ II.

Masarykův odkaz není neuaktuální, neurčitý, mlhavý a vzdálený realitě. Naopak. Nabádá nás k radikální proměně společnosti, která se ocitla v krizi, podobně jako celá euroamerická civilizace. Jak?

Cituji:

  1. „Braňte pravdu, neboť ,Pravda vítězí. Pěstujte vlastní národní historii a filosofii. Bez historické paměti není národa.

  2. Pečujte o velikost malého národa. Jděte klidně svou vlastní cestou. I malý národ může být kulturně vyspělý, šťastný a hrdý. 

  3. Vyznávejte ideál humanity, který se vyvíjí od dob reformace a renesance. Nepropadejte individualismu, utilitarismu, pesimismu, nehledejte nadčlověka. Chraňte přírodu a ctěte člověka. Zachovávejte staré přikázání lásky k bližnímu. Co nemáš ty rád, nečiň druhému.

  4. Uznávejte ideje svobody, rovnosti a bratrství. Usilujte o spravedlnost. Každý má právo na chléb a plnohodnotné vzdělání. Jsou nejen práva politická, ale i hospodářská. Chudí nepotřebují almužnu, ale práci a spravedlivou odměnu. Všichni mají právo na důstojný život. Svoboda bez odpovědnosti je lichá.

  5. Važte si svobody a samostatnosti státu, kterou jsme vybojovali v 1. světové válce. Važte si hrdinství legionářů, nadšení Sokolů, važte si všech, kdo pracovali a pracují obětavě a nezištně pro blaho národa.

  6. Mějte na paměti Washingtonskou deklaraci z r. 1918, naše „Prohlášení nezávislosti“ a jeho principy. Stát budiž republikou, bude mít demokratický parlament, institut referenda, zaručí svobodu svědomí, projevu a shromažďování, zrušeny budou šlechtické výsady a tituly, šlechtické velkostatky budou vyvlastněny pro potřeby domácí kolonizace (pozemková reforma), bude provedena odluka církve od státu, ženy budou mít stejná práva, pracovní doba bude osmihodinová, ústava zabrání třídnímu zákonodárství.

  7. Zajímejte se o vývoj v Evropě a ve světě. Dbejte o to, aby se tak dálo na principech rovnosti. ,Já pán, ty pán. Podporujte svébytnost a vzájemnost.

  8. Dbejte o kulturu slova. Věnujte pozornost literatuře a umění. Vděčíme jim za povznesení národa. Nejsou tu pro zábavu, ale pro zušlechtění. Přinášejí prožitek lidského údělu. Celé velké národní masy z nich přijímaly mravní a sociální ideály.

  9. Starejte se o školu a učitele. Ať vedou žáky v duchu přirozeného vlastenectví, prostého jakéhokoli šovinismu, k uvědomělé lásce k vlasti, která se projevuje činy, ne slovy. Ať uplatňují demokratičnost. Výchova má směřovat k rozumné a odpovědné správě veřejných věcí. Ať posilují rozvoj myšlení, aby bylo kritické a metodické a činilo člověka způsobilým řešit praktické problémy života. Ať vedou k úctě k ideálům individuální i národní mravnosti, ať pěstují lásku k práci, k duchovním hodnotám, k vědě, k poznání pravdy, ať rozvíjejí smysl pro krásu a umění.

  10. Víru v boha nebo její odmítání považujte za ryze osobní věc. Pro víru hovoří člověku nepochopitelná složitost a účelovost světa, dovozovat z toho existenci Boha však lze pouze hypoteticky. Teismus, agnosticismus a ateismus jsou z morálního hlediska rovnocenné. Odmítejte víru v zjevení a jakékoli jiné zázraky, stejně jako všechny pověry a rituály.”

Dalo by se sice ještě ledacos přidat, avšak pro nyní tak potřebnou inspiraci Masarykem to snad víc než stačí. Jestliže jeho “stát se udržuje idejemi, z nichž vznikl” neplatí zcela univerzálně, pro nás by mělo platit téměř bezezbytku.

Pro dokreslení přidávám Seifertovu báseň, napsanou po Masarykově smrti v roce 1937:

To kalné ráno

Za sto let možná děti našich dětí svým dětem budou teskně vyprávěti o šedém ránu čtrnáctého září, navěky označeném v kalendáři.

To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě. 

Až ze všech nás budou jenom stíny či prach, jejž čas bude klást na hodiny života příštích, v ranním šeru chvíle se ozve bez úderu.

To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě.

Tu chvíli před půl čtvrtou ranní, ten okamžik a konec umírání, když smrt se dotkla vrásek čela a ranní mlhou odcházela.

To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě.

Evropo, Evropo, až zvony rozhoupají, měla bys první být mezi těmi, kdož lkají, Evropo hrozná nad meči a děly, ve světle svící, jež se rozhořely.

To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě.

Nad masarykovským desaterem prof. PhDr. Stanislavy Kučerové (nar. 1927)  pedagožky a filosofky a v souvislosti se stoletými výročím roku vzniku Československa připomínám Masaryka a ideje 1. republiky.

Přečetl jsem a vyslechl jsem řadu komentářů a skoro mne bolelo, že jsou vesměs jakoby z jiného než z Masarykova světa (viz Kučerová: „Žijeme v nemasarykovské době“).

[Dokončení glosy B. S. z minulého týdne.]

Podporují nás:

  30 05 2018 KJ           Logo Nadace OF        bar.ces.poz logo-SFK 478607 1953 Praha logo      

Partneři:

PN logo sRGBlogo pozadi cervena Automediace2udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1