Hlavní teze neomodernismu

Neomodernismus je nový ideový směr překonávající postmodernimus a neoliberalismus a nabízející nová řešení současných i dlouhodobých problémů lidstva. Vychází zejména z těchto tezí:

  1. Postmodernismus je v dnešní době již vyčerpaný a neinspirativní. Od počátku navíc obsahoval chyby, jejichž důsledky postupně narůstaly a vyústily v nynější manýrismus dekadence, v postfaktismus.
  2. Neoliberalismus převzal klam liberalismu, který pod pláštíkem svobody většinu řadových lidí znesvobodňoval. To podnítilo vznik ještě horšího ideového směru, komunismu, postaveného na tezi, že kapitalismus je třeba odstranit. Kapitalismus přitom odpovídá živočišné podstatě člověka, provází lidstvo téměř od počátků jeho existence, a je tudíž neodstranitelný.
  3. Pojem liberální demokracie je zavádějící, protože optimální demokracie je jen jedna a žádné přívlastky nepotřebuje. Vyžaduje sice maximální svobodu při získávání informaci a při rozhodování, avšak to, co se rozhodne, se musí nesvobodně a do důsledků uskutečňovat.
  4. Kapitalismus je principiálně antidemokratický, a proto je nutné ho neustále omezovat. Důsledkem toho, že se tak v posledních desetiletích nedělo, je skutečnost, že malá skupina lidí dnes ovládá naprostou většinu světového majetku. Pro další osud lidstva jsou nebezpečné hlavně podobně propastné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.
  5. Největší nebezpečí pro budoucnost představuje průběžně narůstající přemnožení lidstva a s tím související devastace přírody. Nástup ekologie, příklon všeobecné pozornosti k Zemi a její přírodě započatý vědeckými studiemi v šedesátých letech minulého století, je možno považovat za historický průlom srovnatelný s renesančním příklonem pozornosti ke člověku. Antinatalismus je sporný, avšak ne neopodstatněný.
  6. Spíše než k teoretické filosofii se neomodernismus přiklání k filosofii sociální, psychologické a etické. Filosofii dějin chápe jako rozpolcenou na mýticko-materialistickou a realisticko-idealistickou ve smyslu ideálních, resp. optimálních cílů. Neomodernismus též upozorňuje na nepochopený a s výjimkou ekologie dodnes nepřekonaný filosoficko-ideový systém českého polyhistora a politika Tomáše Garrigua Masaryka a objasňuje a rozšiřuje ho. Navazuje též na Masarykova pokračovatele Václava Havla.
  7. Neomodernistická Nová víra vychází z náboženských idejí unitarismu. Připouští teismus, agnosticismus i ateismus, avšak přednost dává agnostickému „nevím”. Jelikož Mojžíšovo Desatero je neudržitelné, formuluje nové, univerzalistické Desatero: 1. nelži, 2. nekraď, 3. nepodváděj, 4. žij střídmě, 5. vzdělávej se, 6. hledej pravdu, 7. respektuj svědomí, 8. chraň člověka, 9. chraň přírodu, 10. prosazuj morálku.
  8. Jako své hlavní krédo neomodernismus konstatuje, že pravda existuje. Protože existuje v různě složitých a měnlivých podobách, je člověku mnohdy nedostupná. Na její neustálé a co nejusilovnější hledání a prosazování však nelze nikdy rezignovat a její poznávání musí být provázeno z něho plynoucí společenskou angažovaností.
  9. Neomodernismus zavádí novou nauku o poznání a v jejím rámci koriguje a mění dialektiku na multilektiku. Upozorňuje na to, že pedagogika, sociologie a politologie si na rozdíl od psychologie a lékařských věd dosud nevypracovaly obory analogické psychoterapii.

publikováno: 7. 12. 2019

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Zapomenutý prezident

Prezident Miloš Zeman s hrůzou zjistil, že v současné kritické situaci nikomu neschází, mnozí jsou dokonce radši, že se k ničemu nevyjadřuje, a jiní na něj zapomněli úplně. Protože ho …

Být blízko smrti je normální

Žádný dočasný „stav nouze“, ale skutečný stav člověcký. Více je pěkně podáno v bizarní i zaumné podobě v kázáních (DB) M. C. Putny: „Když tedy přijde mor – a ten náš mor je zatím …

Jak docílit toho, aby ti horší volili ty lepší?

Odpověď na otázku ze článku Petra Havlíka Vůdce si chystá blahořečení?: [začerněno] Prchala ačkoliv Prchal prohlásil, že dělat píár klaďasům je nuda, tak ho usměrnit, aby přešel k Fialovi a udělal z něho …

Nenechte nás padnout!

Vážený pane ministře, vedeni stavovskou sounáležitostí a snahou zachránit specifickou oblast české kultury, rozhodli jsme se ustavit Cech malých nakladatelů, jehož prostřednictvím se obracíme s žádostí o pomoc na Vládu České republiky, respektive …

Pod štítem Přítomnosti

Štít zn. pouze pro brýlaté. Vhodné do tramvaje, busu, na nákup. Průhledná folie, dvě gumičky na zdrsnění hladkého povrchu nožiček brylí, dvě svorky, ostrý hrot na zdrsnění folie v místě …

Propaganda jako za Sovětů

Prezident Zeman prohlásil ve svém krátkém televizním projevu z 19. března: „Chtěl bych poděkovat Čínské lidové republice, která nám jako jediná země pomohla s dodávkou těchto (zdravotnických, bd) prostředků.“ Ministr Hamáček pak úslužně …

Od koronaviru ke katalyzátoru

K jako korona, kabaret, kádr, kalamita, kalich, kalkulace, komando, kniha, komediant, kontrola, korupce, krám, kravina, křeček, kříž, kšeft… … a vypínám rádio. Jdu se projít se psem do městečka pod kopcem, …

Čínské rychlotesty nanic

Rychlotesty s odhalováním koronaviru v Moravskoslezském kraji příliš nepomohou. Jejich chybovost je totiž okolo 80 procent. Využít by zřejmě šly hlavně jako ověřovací testy u lidí v končící karanténě, kteří nikdy nebyli pozitivně testováni. …