Zprávy z mokřadů

Typickým obdobím, kdy ornitologové a milovníci přírody vyrážejí za pozorováním, je spíše jaro a dny, kdy se rtuť teploměru vyšplhá výše nad nulu. I v únorových dnech se pravidelně krajinou pohybují skupinky nadšenců s dalekohledy a fotoaparáty. Mnoho těchto vycházek se opět letos uskutečnilo v souvislosti se Světovým dnem mokřadů (World Wetlands Day). Ten si připomínáme pravidelně 2. února. Na tento zimní den totiž připadá výročí Ramsarské konference, kdy byla v íránském městě Ramsar prvními státy podepsána Úmluva o mokřadech, která vytvořila rámec pro celosvětovou ochranu a rozumné užívání všech druhů mokřadů. Zároveň se tento dokument zasazuje i o řešení problematiky ohrožených mokřadních ploch a zlepšení této situace. Úmluva čítá již 1995 mokřadů celého světa o celkové rozloze 192 milionů ha. Česká republika do listiny zanesla 12 mokřadů, za správné hospodaření s nimi zodpovídá MŽP, funkci poradního orgánu vykonává Český ramsarský výbor.

Co vlastně rozumíme pojmem mokřady? Úmluva je vymezuje jako území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozeně i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou, brakickou či slanou, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje šest metrů. Jedná se o přechod mezi suchozemským a vodním ekosystémem, voda zde neproudí, vyskytují se zde typické rostliny a živočichové (čápi, volavky, obojživelníci, vážky, z rostlin např. masožravé rostliny). Mokřady jsou místa, která v krajině zadrží a postupně uvolní obrovské množství dnes tak cenné vody, hostí jedny z největších a nejrozmanitějších společenstev organismů (podobně pestré jsou např. v současnosti mizející korálové útesy). Zároveň patří mokřady mezi nejohroženější ekosystémy. Co je ničí? Odvodňování, narovnávání a úpravy koryt toků, těžba rašeliny, urbanizace…

Počátkem února se tedy koná řada odborně vedených vycházek, které mají i širší veřejnost seznámit s důležitou úlohou mokřadů v krajině, představit jejich pestrost. I v zimním období lze na vodních tocích a plochách zaznamenat řadu zajímavých živočichů a zimujícího ptactva. O těchto akcích se zájemci mohou dozvědět např. na webových stránkách chráněných krajinných oblastí, městských muzeí, ornitologických spolků (www.birdlife.cz).

Např. Rakovnický ornitologický spolek za podpory PKÚ (Palivový kombinát Ústí, majitel jezera) uskutečnil v sobotu 25. ledna 2020 vycházku za pozorováním zimujících vodních ptáků na jezeře Milada. Jedno z našich největších uměle vybudovaných jezer se začalo napouštět v roce 2001 a miliony kubíků vody dosáhly cílové hladiny v roce 2010. Brzy se hladina stala magnetem pro zimující kachny, potápky i racky. Milada je jedním z nejvýznamnějších zimovišť vodních ptáků v Čechách.

O akci informuje pan Milan Tichai, vedoucí Rakovnického ornitologického spolku Fénix: „Na procházce se nás za nepříliš vlídného počasí – bylo zataženo a nízká oblačnost – sešlo deset účastníků, obešli jsme celé jezero, trasa byla dlouhá asi 9 km. Napočítali jsme přes 2000 ptáků osmnácti druhů, z nichž většina měla vztah k mokřadům a vodě. Zaznamenali jsme úbytek zimujících vodních ptáků oproti předchozí zimě, zřejmě je to důsledkem celkově teplého průběhu zimy letošní, mnoho ptáků zůstalo na severu nebo na jiných nezamrzlých vodách v okolí. Nejhojnějším druhem byla lyska černá, dále polák velký, racek bělohlavý a kachna divoká. Ze zajímavějších vodních hostů mohu jmenovat desítky morčáků velkých, hoholů severních a kopřivek obecných. Vzácnější bylo pozorování turpana hnědého a samice turpana černého.drobných ptáků jsme viděli strnady rákosní, lindušky horské, stehlíky obecné. Častá pozorování tohoto zajímavého biotopu vede také Mgr. Václav Beran, zoolog Muzea města Ústí nad Labem.“

Další z výprav – tentokrát ze Srbska do Berouna – vedl 2. února zástupce Správy CHKO Český kras, pan Jaroslav Veselý, zoolog. Informacemi z oblasti vodohospodářství jej doplňoval Ing. Ondřej Šimunek. Na vlakovém nádraží v Srbsku se sešlo více než sto zájemců o pozorování života na toku Berounky. Všem se nejprve dostalo zajímavých „mokřadních zpráv“, které se týkaly revitalizace nivy Bubovického potoka v CHKO Český kras, kde vznikla nová tůň a mokřad.

(Cílem terénní změny pod obcí Bubovice je flexibilní zadržení vody v krajině, vytvoření výjimečného biotopu s příznivou druhovou rozmanitostí. Dalším projektem byla revitalizace Radotínského potoka (JZ Prahy) a jeho blízkého okolí nedaleko obce Tachlovice. Úsek potoka byl totiž v minulých desetiletích nevhodně upraven v rámci zemědělských meliorací. Samo Radotínské údolí je přírodní rezervací, která rovněž spadá do CHKO Český kras. Jedná se o krasové území, kde je třeba zachovat a navracet pestrá společenstva různých druhů rostlin a živočichů.)

Vycházka nabídla účastníkům kromě pozorování ptactva (kachny divoké, morčáka velkého, hvízdáka euroasijského, volavky popelavé, potápky malé, mlynaříka dlouhoocasého) také informace o hnízdění a četnosti ledňáčka říčního, nahlédnutí do štol bývalého lomu Alkazar, kde zimuje několik druhů netopýrů. Část výpravy se vydala i za dalšími savci, kteří se objevují podél našich toků, bobry evropskými. Akce plná zajímavých informací o naší přírodě byla zakončena v Berouně v odpoledních hodinách.

Je třeba akceptovat a také podporovat uspořádání, které v naší přírodě kdysi přirozeně fungovalo. Přijmout mokřady, meandry toků, remízky v polích, pastviny původních zvířat zpět do naší krajiny. Dobrou zprávou je, že tyto obnovené biotopy brzy po jejich vzniku osidlují vzácné druhy hmyzu, ptactva, rostlin. Je to malá, ale skutečná naděje pro naši poničenou a sterilní krajinu.Zdroje a další informace:

www.worldwetlandsday.org
www.mzp.czwww.birdlife.czwww.nase-voda.czwww.mokrady.ochranaprirody.czwww.zitkrajinou.czwww.ros-fenix.webnode.cz

www.ceskykras.ochranaprirody.cz

publikováno: 25. 2. 2020

NEJNOVĚJŠÍ články


Měli jsme se nadmíru dobře a vůbec jsme si toho nevážili

Co dobrého nám krize přinese a co nového se díky ní naučíme? Zeptali jsme se …

Náhlá smrt zdravotní sestry. Příčina a viníci známi.

Je první mediálně prezentovanou obětí koronaviru z řad zdravotníků. Sestra z Thomayerovy nemocnice v Praze, věk …

Kolik pravdy obsahuje dezinformace?

Není to obyčejná lež, je mnohem horší, protože obsahuje kousky pravdy. Pokud na ni narazíte, …

Milion chvilek pro Andreje Babiše

Andrej Babiš pronesl v pondělí večer k národu projev opravdu profesionální. Neřekl nic, všechny pochválil a nikoho se …

Průšvih, talenty donašečů a jejich život v Čechách

Autor libreta k Prodané nevěstě, mimořádně talentovaný, avšak morálně „desintegrovný“ český literát a politik Karel Sabina …

Pijte SAVO, zdraví přijde samo!

Přísloví praví, čistota půl zdraví. Nic se však nemá přehánět včetně hygieny, jak nás školí …

Vůdce si chystá blahořečení?

Při posledních dvou mediálních vystoupeních našeho pana premiéra v režii jeho marketingového týmu jsem si vzpomněl …

Vláda hyeny, lichváře a lokajů! Pokloňte se, lidi!

Na první pohled to vypadá, že je vláda jen zmatená z bezprecedentní situace současné koronavirové pandemie. …