SVĚT ZÍTŘKA před 99 lety – Proroctví Nikoly Tesly

Chorvatský vynálezce N. Tesla žijící v New Yorku (1922) pro časopis Sucess Magazine říká:

Když před 50 lety byl zaváděn telefon, pravil, pohlíželi naň lidé jako na nějaké zázračné zvíře, a mnozí nechtěli uvěřiti, že by bylo možno lidský hlas přenášeti po drátě. Dnes víme, že lidský hlas dá se přenášeti i bez drátu a že za krátko budou bezdrátové telefonické rozhovory mezi Amerikou a Evropou a krajinami ještě dále ležícími zjevem zcela obyčejným. Ale to jest teprve počátek.

V nedaleké budoucnosti budeme míti bezdrátové vidění do dálky, takže např. z Paříže budeme viděti svého newyorského přítele, s kterým budeme právě telefonovati. Budeme se telefonicky baviti a při tom navzájem se viděti, stejně, jako bychom seděli společně v jednom pokoji, ač budeme od sebe tisíce kilometru vzdáleni.

Radio vězí dosud v dětských střevíčkách, jeho vývoj jest dnes asi na takovém stupni, na jakém byly automobil a film před čtvrt stoletím. Přijde doba, kdy budeme řečníky a orchestr, jejichž výkonům na sta kilometrů nasloucháme, stejně jasně viděti. Taková tvrzení nejsou méně věrohodná, než před dvaceti lety mohl býti pro nás popis dnešního rozhlasu.

Rádio jest nesporně největším vědeckým pokrokem všech časů. A při tom myslíme ještě obyčejně jen na bezdrátovou telegrafii a telefonii. Bezdrátové přenášení elektrické síly budeme míti jistě brzy a tím vykonáme od objevení železa největší pokrok, jaký průmysl zná.

Mé vlastní pokusy, podnikané v tom směru po dlouhou řadu let, a také pokusy, které jsme provedli u Niagarských vodopádů, opravňují mne k tvrzení, že již dnes jest bezdrátové přenášeni elektrické energie do takřka neomezených vzdáleností možné, a to se ztrátou toliko pěti procent.

Nejprve ovšem přijde na řadu přenášení jen malých množství elektrické energie do nepřístupných krajů. Vzduchoplavba získá tím snad nejvíce a nejrychleji, neboť otázka zásobováni pohonnými látkami není u vzduchoplavby doposud příznivě vyřešena. Myslím, že poměrně krátká budoucnost přinese nám bezdrátový pohon letadel a zřízení příslušných elektrických centrál, čímž vzduchová doprava stane se pro každého čímsi samozřejmým. Bezdrátové přenášení síly nejen umožní daleko větší rychlost, ale letadlo stane se také skoro zcela nezávislým na povětrnosti, neboť bude s to, aby s největší rychlostí vystoupilo do libovolné výše. Není již daleka doba, kdy bude zahájena mezi New Yorkem a Kalifornií, jakož i mezi New Yorkem a Evropou denní přeprava cestujících letadly.

V některých jiných oborech, jako např. v osvětlování, způsobí bezdrátové přenášení síly skutečný převrat. Ohromná území budou moci býti osvětlována. Osvětlení tropického pralesa bude možno technicky stejně provésti, jako jsou dnes osvětlována naše velkoměsta. Cestovatel a badatel v nejodlehlejších končinách bude míti s sebou ve své výzbroji malý přístroj, který mu umožní opatřiti si v kterýkoli okamžik světlo a sílu.

Elektrické osvětlení bude v budoucnosti díti se hlavně vakuovými rourami; lamp a žárovek nebude třeba. Bez drátového vedení uvnitř domu nebude však možné se obejiti. Budoucí pokolení budou dostávati bezdrátovou cestou netoliko světlo, ale také teplo v zimě a přívod chladivého vzduchu v létě.

V průmyslu vyřadí bezdrátové přenášení energie každou zbytečnou práci v netušeném dosud rozsahu. Při dnešním našem elektrickém osvětlování vyplýtváme spalováním uhlí 99 procenta energie v něm obsažené. Pochybuji vůbec, že by svět vyzískal dnes ze své uhelné zásoby více než dvě procenta energie v uhlí tom skryté.

Nejvíce vynikajícím použitím bezdrátového přenosu síly ve prospěch lidstva bude asi výroba umělého deště. Na tomto poli pracuji již 35 let a jsem zcela přesvědčen, že bezdrátovým přenášením síly do éteru budeme moci vyvolávati déšť. Proměníme pak pouště v květinové zahrady a zásobování lidstva potravinami stane se exaktní vědou. Výroba umělých hnojiv ze vzduchu pomocí elektřiny pokročí taktéž netušenou měrou. Doposud jest ještě příliš drahá.

Podle mého mínění nelze pochybovati o tom, že budeme s to, abychom na zemi vyvolali elektrický pohyb tak ohromné intensity, že záchvěvy jeho proniknou až na Mars nebo Venuši. Jest nám známo, že vzduchové vrstvy jsou lepšími vodiči než měděné dráty, a tato jejich schopnost stoupá s výškou a stupněm jejich zředění. Myslím, že, jsou-li na Marsu nebo na Venuši inteligentní tvorové – a zdá se mi neuvěřitelným, že by tam nebyli –, pravděpodobně učinili už v elektrotechnice daleko větší pokroky než my.

 

 

Vynálezce Teslových proudů, tj. vysokofrekventních proudů vysokého
napětí, obloukového osvětlování, otáčivého magnetového pole a tuctu
jiných divů přispěl mnoho k tomu, že hospodářský život a poměry, ve
kterých lidstvo žije, od základů se změnily. Nikola Tesla jest dnes přes
svých 69 let stále právě tak živý a vynikající jako jeho velké přístroje
na přenášení elektrické energie.

DALY P., PŘÍTOMNOST 1928, STR. 222

 

 

 

 

 

 

 

publikováno: 20. 5. 2021

NEJNOVĚJŠÍ články


Je třeba odemancipovat nynější emancipaci žen

Vídeňský obrázkový týdeník pro celou rodinu Das interessante Blatt přináší ve čtvrtek 3. září 1914 …

Vládne námi člověk z doby kamenné

Rozhovor o budoucnosti lidstva s Konradem Lorenzem, vědcem a laureátem Nobelovy ceny zabývajícím se etologií …

„Stát si rodin vlastně nevšímá,“ říká radní pro rodinu

„Rodina, to je základ státu!“ říkalo se. Ale jak si stojí rodina dnes? Má ji …

Helena Čapková: Vpád žen

Není pochyby: zevní obraz dnešního života je jimi jaksi až přeplněn. Ženy jsou všude, porušujíce …

Průmyslový palác na pražském Výstavišti má 130 let

Kolem Průmyslového paláce na pražském Výstavišti chodívám s tichou závistí. Ne snad proto, že je mu …

Úvahy k opuštěné ústavě a vysoké škole života

Ústava zůstává pro obyvatele této země abstraktním, nic neříkajícím, pojmem. Po 30 letech od pádu …

Kdyby Listopad nedopadl…

Celý svobodný svět sledoval hrůzné divadlo, jemuž byl vystaven běloruský novinář Raman Pratasevič, který se …

G. K. Chesterton: Kapitalismus a bolševismus jsou blíženci

Skutečná lekce ruských dějin je pravým opakem té, která se všeobecně přijímá. Pravá námitka proti …