Všeobecné obchodní podmínky

pro poskytování placeného digitálního obsahu časopisu Přítomnost

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „podmínky“) je úprava vzájemných práv a povinností vydavatele a zákazníka v souvislosti s poskytováním služeb.

MUDr. Martin Stránský – Nová Přítomnost (se sídlem Národní 11, 110 00 Praha, IČ: 49627929, DIČ: CZ5610302478) (dále jen „vydavatel“) provozuje internetový portál Přítomnost (na doméně www.pritomnost.cz) a informační technologií, který umožňuje registrovaným uživatelům (dále jen „čtenář“) za podmínek stanovených v těchto podmínkách přístup k obsahu ve zpoplatněných částech systému vydavatele a to zejména k autorským textům, glosám a obrazovému obsahu (videa, fotografie a ilustrace (dále jen „služby“), a to po zaplacení poplatku čtenářů a za podmínek stanovených v těchto podmínkách.
Tyto podmínky představují návrh vydavatele na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů určený zákazníkovi. Zadáním požadovaných registračních údajů a přijetím podmínek poskytování služeb přijme čtenář návrh poskytovatele ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku, čím mezi vydavatelem a čtenářem dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb ve smyslu těchto podmínek.

 

POPLATEK A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Za přístup k obsahu v zpoplatněné části systému za příslušné časové období je čtenář povinný zaplatit vydavateli poplatek stanovený v ceníku vydavatele nebo ve výši, kterou si stanoví sám čtenář. Všechny poplatky a ceny jsou stanoveny v českých korunách včetně DPH.

Poplatek může být uhrazený prostřednictvím platby platební kartou, nebo převodem za bankovního účtu nebo jakýmkoli jiným způsobem, který vydavatel umožní.

Čtenáři jsou služby poskytované po připsání příslušného poplatku na bankovní účet poskytovatele.

Poskytování služeb je zahájeno okamžikem poskytnutí přístupu k předplacené službě a do systému a oznámením o tomto poskytnutí čtenáři. První předplacené období začíná plynout až okamžikem začátku poskytování služeb.

Čtenář, který je registrovaný a má zaplacený poplatek za služby, je oprávněný s využitím svých přihlašovacích údajů využívat služby z jakéhokoliv zařízení, které má přístup na internet a umožňuje prohlížení internetových stránek.

 

PRÁVA A POVINNOSTI VYDAVATELE

Po splnění stanovených podmínek umožní vydavatel čtenáři prostřednictvím systému přístup k obsahu po dobu předplaceného období.

Vydavatel nenese zodpovědnost za nemožnost přístupu k předplacené službě způsobenou technickými vlastnostmi zařízení ani za žádnou škodu způsobenou nevhodností zařízení, ani za funkčnost nebo provoz zařízení.

Vydavatel je oprávněný systém a jeho strukturu, sekce, části a obsah a rozsah měnit z důvodu vylepšování nebo změny služeb. Vydavatel je oprávněn určitou část služeb (část, sekci apod. systému) přestat poskytovat, pozastavit její poskytování nebo ji změnit, a to i bez předchozího upozornění.

Vydavatel je oprávněn kdykoliv dočasně pozastavit poskytování služby, např. z důvodu bezpečnosti, vyšší moci, rozhodnutí příslušného orgánu nebo soudu, výkonu práv potřebných pro provoz nebo údržbu systému, bez toho, aby to bylo považováno za porušení povinnosti vydavatele.

Vydavatel je oprávněn kdykoliv v případě porušení povinností čtenáře ukončit tuto smlouvu okamžitým odstoupením, a to odesláním emailu čtenáři.

 

PRÁVA A POVINNOSTI ČTENÁŘE

Čtenář má po registraci a úhradě poplatku právo na přístup k zpoplatněnému obsahu systému po dobu příslušného předplaceného období.

Poskytování služby je prostřednictvím individuálních přihlašovacích údajů oprávněný využívat výlučně konkrétní čtenář. Individuální přihlašovací údaje čtenáře jsou nepřenosné a čtenář je povinen je chránit, neposkytnout ani nezpřístupnit třetí osobě, ani nezveřejnit, neumožnit jejich použití nebo zneužití třetí osobou, ani bezplatné nebo komerční užívání předplacené služby třetí osobě a zodpovídá za škodu způsobenou jejich použitím nebo zneužitím ze strany třetích osob.

V případě ztráty individuálních přihlašovacích údajů, zjištění jejich zneužití nebo podezření na jejich zneužití je čtenář povinen o těchto skutečnostech bezodkladně informovat vydavatele. Vydavatel je povinen bezodkladně po obdržení takového oznámení přidělit čtenáři nové individuální přihlašovací údaje a zablokovat původní.

Čtenář souhlasí se zahájením poskytování služeb, tedy před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy a prohlašuje, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu§ 1837 písm. l) občanského zákoníku.

Komunikace stran bude realizovaná výlučně v elektronické formě. Jakékoliv oznámení čtenáře a vydavatele se budou považovat za doručené okamžikem doručení potvrzení o doručení e-mailu druhé straně.

Čtenář je oprávněn kdykoliv ukončit smlouvu ke dni skončení příslušného předplaceného období, a to doručením emailu vydavateli s projevem vůle směřujícího k ukončení smlouvy.

 

PODMÍNKY REKLAMACE

Vydavatel prohlašuje, že služby bude poskytovat v kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím k jejich povaze, účelu, odměně za jejich poskytování a podmínky používání.

Čtenář je oprávněn reklamovat vady služeb u vydavatele ve lhůtě 10 dní ode dne výskytu příslušné vady, a to prostřednictvím e-mailu. V reklamaci je čtenář povinen přesně specifikovat v čem spočívá reklamovaná vada a zároveň uvést časové období po dobu kterého se vada vyskytla. Reklamace čtenáře se považuje za opodstatněnou, pokud dojde k výpadku systému a poskytování služeb bude přerušeno na více než 72 po sobě následujících hodin.

V případě, že je reklamace čtenáře opodstatněná, vydavatel poskytne čtenáři slevu formou prodloužení poskytování služeb o dobu, po kterou čtenáři služby nebyly poskytovány.

Pokud čtenář není spokojen se způsobem, kterým vydavatel vyřídil jeho reklamaci, má možnost obrátit se na vydavatele se žádostí o nápravu, pokud vydavatel na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dní ode dne jejího odeslání, čtenář má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení svého sporu podle ustanovení § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s poskytovatelem je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, elektronická adresa www.coi.cz nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu zapsaný v seznamu subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

 

TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

Smlouva se uzavírá vždy na dobu neurčitou.

Pokud tyto podmínky nestanovují jinak, smlouva zaniká skončením příslušného předplaceného období, pokud nedojde k úhradě předplatného na další předplacené období, případně výpovědí čtenáře ke konci předplaceného období nebo odstoupením od smlouvy některou ze stran.

Vydavatel je povinen nejdříve do 14 dní ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit čtenáři všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, pokud právní předpisy nestanovují jinak.

Vydavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě jakéhokoliv porušení podmínek ze strany čtenáře.

 

OSOBNÍ ÚDAJE

Uzavřením smlouvy mezi vydavatelem (dále jen „Provozovatel“) a čtenářem (dále jen „Dotčená osoba“) vzniká Provozovateli oprávnění zpracovat osobní údaje Dotčené osoby v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z 27. 4. 2016 (všeobecné nařízení o ochraně údajů) – (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“). V této souvislosti je Provozovatel oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu disponující adekvátní personální, technickou, organizační a odbornou způsobilostí, a to na základě písemné smlouvy.

Zdrojem osobních údajů je Dotčená osoba. Provozovatel získává osobní údaje od Dotčené osoby tím, že je vyplnila a poskytla (i) při uzavíraní smlouvy, (ii) při uzavíraní smlouvy ve těchto podmínek, (iii) prostřednictvím zvláštního formuláře na internetové stránce Provozovatele nebo tím (iv) že navštěvuje a využívá internetovou stránku Provozovatele.

Účelem zpracování osobních údajů Provozovatelem je, případně může být: (i) uzavření a plnění smlouvy, na základě které budou Dotčené osobě poskytované služby Provozovatele (tzv. smluvní požadavky), (ii) plnění právních povinností vyplývajících pro Provozovatele z GDPR, Zákona a jiných všeobecně závazných právních předpisů, např. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (tzv. zákonné požadavky), (iii) zasílání krátkých emailových zpráv o novinkách či jiných důležitých nebo užitečných informacích vztahujících se na služby Provozovatele. Přihlášení k odběru probíhá v samostatném formuláři skrze službu Ecomail, do které se Dotčená osoba přihlašuje ze své vlastní vůle pomocí pop-up formuláře, či formuláře pro odběr novinek v zápatí stránky. Odhlášení z odběru těchto krátkých emailových zpráv může Dotčená osoba libovolně provést v jakémkoliv e-mailu, který tímto způsobem obdrží, (iv) přímý marketing – zasílání emailových zpráv s komerčním obsahem, (v) efektivní marketingová komunikace, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s tímto účelem, na základe čeho se Dotčené osobě bude zobrazovat na internetové stránce Provozovatele především taková reklama, která je pro Dotčenou osobu relevantní a vyhovuje jejím preferencím, a to v závislosti na jejích online aktivitách, (vi) jiný účel, při kterém Dotčená osoba vyjádřila svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (vii) jiný účel, který je slučitelný s účelem, na který byly osobní údaje Dotčené osoby původně získány. Zpracování osobních údajů pro účely archivace nebo statistický účel se ve smyslu GDPR a Zákona považuje za zpracování slučitelné s původním účelem. V případě zpracování pro předmětné účely má Provozovatel zavedené přiměřené a účinné technické a organizační opatření, kterými zabezpečí zejména minimalizaci osobních údajů a podle toho jakým způsobem bude možné předmětné účely dosáhnout zabezpečí taktéž pseudonymizací (osobní údaje nebude možné přiřadit ke konkrétní Dotčené osobě bez použití dodatečných informací uchovávaných odděleně) nebo anonymizací (osobní údaje nebude vůbec možné přiřadit ke konkrétní Dotčené osobě, kterou nebude možné více identifikovat), (viii) mimosoudní i soudní uplatňování, prokazování a vymáhaní právních nároků Provozovatele nebo účel jiného oprávněného zájmu Provozovatele v souladu s GDPR a Zákonem.

Právním základem zpracování osobních údajů Provozovatelem je (i) plnění smluvních povinností vůči Dotčené osobě, (ii) plnění zákonných povinností Provozovatele, (iii) oprávněný zájem Provozovatele a (iv.) svobodný a nepodmíněný souhlas udělený Dotčenou osobou, pokud se jedná o účel zpracování (iii)(vi) této části podmínek, přičemž Zpracování pro účel přímého marketingu se současně považuje za oprávněný zájem Provozovatele ve smyslu recitálu 47 GDPR.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů Dotčené osoby je:
při službě digitální předplatné: (i) emailová adresa, (ii) jméno a příjmení – pouze pokud si Dotčená osoba vybere i bonusovou službu papírové noviny (čtvrtletník Přítomnost) nebo jiný bonus zahrnující zaslání předmětu zásilkovou službou, (iii) poštovní adresa (ulice, orientační číslo, obec, PSČ, stát) – pouze pokud si Dotčená osoba vybere i bonusovou službu papírové noviny (čtvrtletník Přítomnost) nebo jiný bonus zahrnující zaslání předmětu zásilkovou službou, (iv) telefonní číslo – pouze pokud si Dotčená osoba vybere i bonusovou službu papírové noviny (čtvrtletník Přítomnost) nebo jiný bonus zahrnující zaslání předmětu zásilkovou službou, (v) údaje o přihlášení na zaregistrované konto, (vi) IP adresa, (vii) údaje o návštěvě a aktivitách na internetové stránce Provozovatele, (viii) údaje získané ze souborů cookies – jen za předpokladu, že na základě cookies dokáže Provozovatel přesně identifikovat Dotčenou osobu, (ix) fakturační údaje (např. obchodní jméno, IČO, DIČ) – pouze pokud si Dotčená osoba (fyzická osoba) zvolí zasílání faktury a dobrovolně poskytne fakturační údaje, (x) jiné osobní údaje zpracované podle všeobecně závazných právních předpisů.

Poskytnutí osobních údajů Dotčenou osobou je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů Dotčenou osobou je smluvním požadavkem, který je při službách podle části I a části (II) těchto podmínek potřebný pro uzavření smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů nebude možné uzavření a plnění smlouvy tvořící právní základ pro používání a trvání služby požadované Dotčenou osobou. Poskytování osobních údajů pro účel zpracování (iii)(viii) této části podmínek není smluvním ani zákonným požadavkem.

Provozovatel je oprávněn zpracovávané osobní údaje uchovávat v nezbytném rozsahu a ve formě, která umožňuje identifikaci Dotčené osoby nejdříve po dobu, která je potřebná pro naplnění účelu, pro který se zpracovávají (např. pokud to vyžaduje potřeba plnění smlouvy, zákonné povinnosti či oprávněný zájem). V případě, že jde o Zpracování osobních údajů pouze na základě souhlasu Dotčené osoby podle odstavce 4. (iv) této části podmínek, Provozovatel je oprávněn uchovávat zpracované osobní údaje po dobu 24 měsíců od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání. Před uplynutím této doby může Provozovatel požádat Dotčenou osobu o prodloužení platnosti souhlasu. Po uplynutí doby oprávněného uchovávání zpracovávaných osobních údajů Provozovatel zabezpečí bez zbytečného odkladu vymazání nebo anonymizaci osobních údajů ve smyslu GDPR a Zákona.

Ve smyslu GDPR a Zákona Dotčená osoba disponuje:

právem kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeném na souhlase před jeho odvoláním. Pokud Dotčená osoba odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ pro Zpracování osobních údajů (např. potřeba plnění smlouvy, zákonné povinnosti či oprávněného zájmu), Provozovatel zabezpečí bez zbytečného odkladu vymazání nebo anonymizaci osobních údajů ve smyslu GDPR a Zákona.

Právem podat námitku proti zpracovávání osobních údajů, pokud je Provozovatel zpracovává (i) při plnění úkolu plněného ve veřejném zájmu, (ii) při výkonu veřejné moci, (iii) na základě oprávněného zájmu nebo (iv) pro účel přímého marketingu včetně profilovaní založeného na těchto právních základech. V případě, kdy Dotčená osoba vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účel přímého marketingu, osobní údaje se nesmí dále pro tento účel zpracovávat (námitka bude považovaná za odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů). V ostatních případech bude námitka Dotčené osoby opodstatněná tehdy, pokud její oprávněné důvody budou převažovat nad oprávněnými důvody Provozovatele.

Provozovatel nezamýšlí přenést osobní údaje Dotčené osoby do třetí země mimo Evropskou unii.

Provozovatel neprovádí s osobními údaji Dotčené osoby automatizované individuální rozhodování ani profilování, které by mělo pro Dotčenou osobu právní účinky nebo by Dotčenou osobu významně ovlivňovalo z hlediska jejích práv a svobod.

Provozovatel je oprávněn poskytovat osobní údaje Dotčené osoby v nezbytném rozsahu následujícím příjemcům: (i) osobám, které jménem Provozovatele mimosoudně i soudně uplatňují a vymáhají právní nároky Provozovatele, a to za účelem uplatňování a vymáhání právních nároků Provozovatele, (ii) soudům, soudním exekutorům, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné moci, a to za účelem uplatňování a vymáhání právních nároků Provozovatele nebo plnění povinností Provozovatele podle všeobecně závazných právních předpisů, (iii) osobám, které doručují periodický tisk, vybrané knižní tituly, případně jiné zboží, které si Dotčená osoba objednala, a to za účelem plnění smlouvy ve smyslu těchto podmínek, (iv) osobám, které pro Provozovatele zajištují technický provoz jeho služeb, internetových stránek a informační infrastruktury, a to výlučně za tímto účelem, (v) osobám, které pro Provozovatele zajišťují zabezpečení a ochranu jeho služeb, internetových stránek a informační infrastruktury a toto zabezpečení a ochranu taktéž pravidelně monitorují a testují, a to výlučně za tímto účelem, (vi) osobám, které Provozovateli poskytují analytické a statistické služby, a to za účelem zkvalitňování a optimalizace jeho služeb a internetové stránky, (vii) osobám, které Provozovateli poskytují marketingové služby, a to pouze za účelem efektivnější a relevantnější marketingové komunikace Provozovatele (předmětná kategorie osob nebude oprávněna osobní údaje Dotčené osoby použít pro svůj vlastní marketing nebo marketingové aktivity jakékoliv jiné osoby odlišné od Provozovatele).

Ve smyslu GDPR a Zákona má Dotčená osoba zejména (i) právo na přístup k údajům, které se o ní zpracovávají, (ii) právo na jejich opravu, (iii) právo na jejich vymazání, (iv) právo na omezení zpracování, (v) právo na přenositelnost údajů, (vi) právo podat námitku proti zpracovávání, (vii) právo kdykoliv odvolat svůj souhlas bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Dotčená osoba má rovněž (viii) právo na podání návrhu na zahájení řízení – stížnosti dozornému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz). Rozsah, omezení a způsoby výkonu uvedených práv jsou podrobně upraveny v kapitole III GDPR.

Klást otázky týkající se zpracovávání osobních údajů a uplatňovat svoje práva může Dotčená osoba bezplatně na základe žádosti zaslané Provozovateli elektronicky nebo dopisem na poštovní adresu redakce.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy poskytovatele a zákazníka, které nejsou výslovně upravené v těchto podmínkách, se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky (bez ohledu na státní příslušnost zákazníka), zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 452/2001 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto podmínky je vydavatel oprávněn kdykoliv jednostranně změnit. O takové změně je vydavatel povinen informovat čtenáře v dostatečném časovém předstihu, zpravidla nejméně 30 dní před účinností změny podmínek, a to prostřednictvím elektronické zprávy zaslané na e-mailovou adresu nebo zveřejněním změny podmínek na stránce vydavatele. Pokud se změnou podmínek nebude čtenář souhlasit, je oprávněn ve lhůtě 15 dní od jejího uveřejnění smlouvu ukončit, a to vždy ke konci aktuálního předplaceného období.

Kontaktní údaje poskytovatele/vydavatele jsou uvedené na stránce pritomnost.cz.

Tyto podmínky nabývající platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2020.