Marxistický problém, marxistické řešení

Geniální zkratka a odhalení konfliktu se sebou.

Karel Marx věřil, že náboženství má své kořeny ve vnitřním konfliktu člověka se sebou samým – v zásadní disproporci mezi představou člověka o sobě a jeho konkrétní realitou, v kontradikci ideálu a skutečnosti v lidské společnosti. Jelikož Marx diagnostikoval příčinu disproporce jako ekonomickou, předepsal taky ekonomickou léčbu. Jedním slovem, Marx věřil, že všecky náboženské problémy člověka byly jen rouška zastírající praktické problémy, kterým se člověk vyhýbal nebo které neuměl vyřešit. Když viděl všude kolem sebe pokrytectví a falešný měšťácký humanizmus raného devatenáctého století, věřil Marx tomu, že problémy, které stojí před všemi věřícími lidmi, jsou prostě indikací toho, že se vlastní duchovní nepoctivostí a neschopností sami vmanévrovali do intelektuální slepé uličky, kde nezbývalo nic než dát své beznaději transcendentální ospravedlnění. Společnost, kterou si pro sebe vlastní chamtivostí vytvořili, byla vskutku nespravedlivá: ale co se s tím dalo dělat? Byla to „vůle Boží“.

Marxovo řešení bylo diktováno, jak se domníval, mimořádnou upřímností a bystrostí. Vyřešte své problémy tím, že změníte svůj svět, řekl. Anebo, abychom byli přesnější (protože věřil, že buržoazie změnit svět nemůže), neúprosná logika dějin nakonec způsobí globální a dokonalou změnu zespodu. Zatímco buržoazie byla ponořena v náboženských abstrakcích, umožňujících jí vyhnout se logice třídního boje, proletariát, zjevně proti teoretizování imunní, prostý všech iluzí a obdařený zázračnou neomylností, by ty otázky vyřídil jednou provždy, zlikvidoval by ekonomické křivdy kapitalistického světa a pak už by žádný konflikt ani v lidské společnosti, ani v lidské duši nebyl. Náboženství by pak zcela přirozeně zmizelo.

Je důležité, abychom se na tuto příznačnou doktrínu a na její důsledky podívali. Marx byl přese všecko génius a vliv jeho myšlení na svět byl příliš strašný, než abychom ho ignorovali. Bohužel byl taky evidentně neurotický a je docela možné, že jeho vlastní iluze o sobě a jeho mýtus o svrchovaně dokonalém proletariátu, spáse světa, prýštily ze skrytých pramenů viny v hlubinách toho, co bylo v podstatě tradičním svědomím. Hluboké kontradikce v Marxově osobě a v jeho myšlení byly rozpracovány v jeho doktríně revoluce a tato doktrína byla „řešením“ jeho vlastního vnitřního konfliktu. Je opravdu hrozné, když génius dojde k špatnému řešení svého osobního problému a celý svět musí za jeho omyl zaplatit enormní cenu. Marx měl zlost na sebe i na všecky ostatní – a dvacet milionů osob v sovětských táborech nucených prací…

Další historie a ideologický „vývoj“ toho, co si dnes dělá nárok být marxizmem, ukázaly, jak směšný byl nakonec Marxův nárok na to, že „intelektuální poctivost“ komunistických spasitelů účinně zlikviduje všecky vnitřní konflikty člověka v jejich zdroji. Dialektický materializmus nakonec vztyčil nejmonumentálnější stavbu lží a pokrytectví, jakou svět kdy viděl, a svými snahami nahradit Boha rozmnožil bídu člověka a stupňoval jeho neuvěřitelnou beznaděj.

Marx, Lenin i Stalin se vždycky s uctivou jistotou odvolávali na verdikt historie, který – jak věřili – ukáže absolutní hodnotu jejich doktríny. Historie v té věci žádná očekávání nezklamala. Dává jasné a rázné odpovědi – nanejvýš výmluvnou odpovědí je to, jak sovětské Rusko naložilo v roce 1956 s Maďarskem.

Z knihy Thomase Mertona Monastický pokoj. Vydalo v překladu O. Koupila Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, Praha 1999.

16 9 2018 2

Pieter Bruegel the Elder. Christ and the Woman taken in Adultery.1565. wikiart.org

publikováno: 16. 9. 2018

NEJNOVĚJŠÍ články


Panna zneuctěného práva, odbornost – zaklínadlo fachidiotů

To to trvalo: muselo uplynout třicet let, aby se konečně dospělo k tomu, čím se mělo …

Válka v Sýrii pokračuje, a svět to nevidí

Zatímco se světová média soustředí v souvislosti s Ruskem a Tureckem především na dojednání příměří …

Prof. Válková jako případ

Může být „akademická spolupráce“ s justičním vrahem Urválkem nedůležitá ve srovnání s „akademickou činností“ v oblasti „práva“ …

Ztraceni v mlze kulturních válek

Nenáviděná politická korektnost není výplodem západní demokracie, ale leninské diktatury sekretariátu. Otci moderní teorie válečnictví …

Jací jsme?

Údělem každého hluboce filosofického vědomí je schopnost smířit se, ale i nepodlehnout axiomu nejistoty. Non …

Kvalita našich životů na posledním místě programů

Česká politika objevila téma ochrany životního prostředí. Tedy objevila – zaznamenala jeho existenci ve veřejném …

Za monarchii 2020! Plemeno zhovadilé, ďáblem poštívané!

Po pustošivých husitských válkách se v českých zemích ustavilo Království dvojího lidu, kališníků a katolíků, jak jej …

Proměny pedofilie a mistři myšlení

Časy se mění, zpíval v roce 1964 Bob Dylan. Inu, jak se to vezme. Záleží na …