Kritika kritiky kritika

Přečetl jsem si v Přítomnosti s chutí pěkný článek Z. Rykra nazvaný ,,Současná situace malby´´, která se mu jeví náramně neutěšená. (…) Cožpak by teprve říkal, myslil jsem si, kdyby měl takhle z povinnosti referenta probíhat pražskými výstavami? Bývají někdy až tři do týdne. Přiznávám se bez mučení, že mne, mírně řečeno, 90% té produkce nudívá upřímně, ba až smrtelně. Věru že si té pozornosti, která se jí z nesmírné galantnosti vůči umění přináší, vlastně zhola ničím nezaslouží, a že se jen tak pohodlně veze s sebou. Ani se to vypovědět nedá, jak ukrutně může být ubohý lidský tvor znuděn tím, čemu se ze zvyku říká umění. – Mám naříkati, mám se litovati? Zadržme nemužných nářků! Referentské zaměstnání, zrovna tak jako každá nebezpečná povolání jiná, vyžaduji otrlosti a stoicismu. (…)

Ale ačkoliv tedy krutý osud odsoudil mne k tomu, abych své bídné žití až třikrát za týden trávil mezi sty a sty obrazů, což za několik let činí nejméně na několik bilionů obrazů, kreseb, skizz, leptů, jiných uměleckých výrobků v to nepočítaje, přece ještě nenabyl jsem té míry rozzuření, abych chtěl nad malbou tak naprosto lámati hůl, jako to činí Rykr. (…)

Jistá malomyslnost mne zdržuje, abych s výkřikem vysvobození a nejvyšší úlevy uvěřil všem jeho vážným argumentům. (…) Červ pochyb hlodá ve mně i jinde. Rykr velmi vychvaluje muže architekta, neboť ,umění jakoby vůbec už nedělali muži. Jakoby se utekli mezi architekty, inženýry a a footballisty, zanechávajíce umění ženám a dětem, aby si s ním hrály a jím se bavily´. Nuže, muž architekt staví dnes dům jen k tomu, ,aby se v něm mohlo dobře, zdravě, pohodlně a prakticky bydlet. Staví-li most, staví jej proto, aby se přes něj mohlo chodit. Nestaví domy proto, aby po balkonech lezly nahaté panny ze sádry.´ To je od těch architektů milé a rozumné; tohle rád uznávám. Ale nejsou tomu ještě lidské věky, kdy nastavěli nám fasády domů a paláců, po nichž lezou nahaté panny od zdola až k věžičkám, kopulím a všelijakým bambulím až nahoru. Takový výtvor od řádného kýčařského architekta věru je tím nejnerozumnějším a nejnesmyslnějším dílem, jaké kdy mohla lidská pošetilost vymyslit. (…) Ale mám jim tak úplně věřit, třebaže se ti včerejší hříšníci tak značně polepšili. Ba ne, já těm chlapům nevěřím o nic víc, než jiným umělcům. Jestliže architekt včerejšku přeplácával fasády nahatými pannami a balustrádami, může je leckterý z těch dnešních přeplácávati prázdnotou.

(…) Nakydav tyto hany na architekta, ohlížím se ještě po tom celém a čistém muži, kterého se Rykr ve svém článku s takovou jistotou dovolává. Praví, že současný nezájem o umění u mužů celých a čistých vyplývá jen z nedostatku životní plnosti, která se jim z obrazů podává, a že je pochopitelno, obcházejí-li se bez obrazu, poněvadž jim nic nedává.

Hola, sem s nimi, celými a čistými muži. Kde jsou? Honem s nimi sem! Sem s celým a čistým mužem! Kde jest? – Utekl se patrně mezi architekty, inženýry a footballisty. (…) Nu, chápu zcela, že se mu současná situace malby dosti nelíbí. Jistě tedy má doma barevnou reprodukci nějakého obrazu Cézannova, na nějž dle Rykra nelze adresovati ty výtky, které jako řezavé uhlí nechává padati na současnou situaci malby. Nebo řekněme tedy Goghovy Kosatce, nebo nějakého Daumiera, nebo třeba Seurata. Jakže, on nemá? Až sem se vztahuje jeho celý, čistý a mužný nezájem? Nevím, nevím, ale jaksi se obávám, že tento celý a čistý muž zatím ještě na toho Cézanna a Daumiera nějak nedorostl. Že – vyvinuv se skvěle k potěše rodičů i svého okolí, opomenul tento celý muž také po této stránce drobet se vyvinouti. Rykr shledává situaci současné malby neutěšenou; mně se však zdá, že patrně musí být situace vůbec a obecně horší, a že se netýká jen malby. Nejsem schopen uvěřiti, že tento celý a čistý muž je doopravdy tak úplně celý, že by se na něm současná malba mohla orientovati. Mně nejen situace malby, ale i situace těch čistých a celých mužů nezdá se tak akorát.
Ze své zkušenosti referenta mohu potvrditi, že většina výstav (a to hodně po zásluze) zeje prázdnotou. Současný nezájem o výtvarnictví je tedy věru značný, i bylo by z této okolnosti možno souditi, že těch celých a čistých mužů musí být náramně moc. Ale já bych z nich rád viděl právě ty, kteří mají současný zájem a to rovnou o dobré umění.

Tak!? I hleďme, vida ho, podloudníka! Rád by viděl, žádá na celém a čistém muži, aby měl zájem o umění! Pane, což nechápete, že – zajímaje se o umění – přestal by pak býti celým a čistým mužem? To – já- já – tak jsem to nemyslel… koktám v rozpacích. I dost! Jste oba stejní ptáčci: jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. Píšíce články o umění, dokazujete, že se o ně zajímáte, i usvědčujete se, že nejste celými a čistými muži. Jak pak by ne: – malíři!

Celý článek byl původně uveřejněn v Přítomnosti pod názvem Sem s tím celým a čistým mužem dne 28. února 1929

publikováno: 9. 1. 2013

NEJNOVĚJŠÍ články


Nejvyšší čas začít plivat na Václava Havla

Blíží se významná výročí, blíží se čas vzpomínání, rekapitulací, bilancování, hodnocení, přehodnocování a hlavně osobní propagace. …

Tweetová „politika“

Jestli se v něčem dnešní doba liší od té předchozí, pak je to ve způsobu komunikace. …

Strašlivý život Babišův

Důkazů o tom, že Andrej Babiš vědomě devastuje krajinu, likviduje fungující podniky a zneužívá ke svým účelům …

Demokracie neumírají náhodou – puč zpomaleně

Někdy jsou věci jasnější s odstupem; když poodstoupíte od pointilistické malby, tak to, co se zdálo …

Čapkovi mloci jako masoví lidé zničí humanistickou kulturu

V čem tkví Čapkovo proroctví a jeho myšlenky? Samozřejmě, je možné tvrdit, že jako mloci byli …

Panna není pannou

Z rozbité Immaculaty se zachovalo duše dost. Jestli je na něco u křesťanů spoleh, tak určitě …

Greta v továrně na sny (komentář k slovům i emocím)

23. září: Greta Thunbergová má projev na klimatickém summitu OSN v New Yorku. 23. září: Kritikové …

Verše pro poslední lidi o mravencích a vlcích

„Žijeme dnes uboze,“ pravil Milan Machovec. Nijak se nevzrušoval začátkem milénia ani nedojímal výročími listopadu, …