Čím se dnes řídit? Desaterem!

Možná se podstata liberálního pohledu dá shrnout do nového desatera, které nemá nahradit to staré, jen ho doplnit. Deset přikázání, která bych jako učitel měl mít touhu vyhlásit, by mohla vypadat následovně:

Perhaps the essence of the Liberal outlook could be summed up in a new decalogue, not intended to replace the old one but only to supplement it. The Ten Commandments that, as a teacher, I should wish to promulgate, might be set forth as follows:

 1. Do not feel absolutely certain of anything.
  Ničím si nebuď jist absolutně.

 2. Do not think it worthwhile to produce belief by concealing evidence, for the evidence is sure to come to light.
  Nemysli si, že má cenu, když způsobíš víru skrytím důkazu, protože důkaz dozajista vyjde na světlo.

 3. Never try to discourage thinking, for you are sure to succeed.
  Nesnaž se odvrátit od myšlení, protože se ti to dozajista povede.

 4. When you meet with opposition, even if it should be from your husband or your children, endeavor to overcome it by argument and not by authority, for a victory dependent upon authority is unreal and illusory.
  Pokud se setkáš s odporem, i kdyby to mělo být od vlastního manžela či dětí, usiluj o to, překonat ho argumenty a nikoliv autoritou, protože vítězství závislé na autoritě není skutečné, ale iluzorní.

 5. Have no respect for the authority of others, for there are always contrary authorities to be found.
  Nerespektuj autoritu, protože vždy lze nalézt autoritu, která je s ní v rozporu.

 6. Do not use power to suppress opinions you think pernicious, for if you do the opinions will suppress you.
  Nepoužívej sílu k potlačení názorů, o kterých se domníváš, že jsou zhoubné, protože pokud to uděláš, tak tyto názory potlačí tebe.

 7. Do not fear to be eccentric in opinion, for every opinion now accepted was once eccentric.
  Neboj se mít excentrické názory, všechny názory uznávané dnes byly kdysi excentrické.

 8. Find more pleasure in intelligent dissent than in passive agreement, for, if you value intelligence as you should, the former implies a deeper agreement than the latter.
  Nacházejte větší potěšení v inteligentním nesouhlasu spíše než v pasivním souhlasu, protože, pokud si ceníš inteligence tak, jak jak bys měl, tak z toho prvního vyplývá hlubší souhlas, než z toho druhého.

 9. Be scrupulously truthful, even if the truth is inconvenient, for it is more inconvenient when you try to conceal it.
  Buďte úzkostlivě pravdiví, i pokud je pravda nepohodlná, protože ještě nepohodlnější je snažit se jí ukrýt.

 10. Do not feel envious of the happiness of those who live in a fool’s paradise, for only a fool will think that it is happiness.
  Nezáviďte štěstí těm, kdo žijí v ráji hlupáků, protože jen hlupák si myslí, že tohle je štěstí.

publikováno: 27. 2. 2014

NEJNOVĚJŠÍ články


Nemáme klíč – seznam agentů KGB ČSSR

Sověti si své satelity hlídali velmi důkladně. Nikdy jim zcela nedůvěřovali. Právě proto neponechávali nic …

Nerušeně konzumovat, tak si dnes vykládáme svobodu!

„Pohřbívat ateistickou celebritu v katedrále mě irituje,“ říká Vojtěch Razima (1968), aktér demonstrací, jež předcházely sametové …

Svět ve stavu nouze

Planeta se kvůli lidskému působení nachází ve stavu klimatické nouze, a pokud se státy v nejbližší době …

Kultura 3.0 a literatura jako věda o člověku

Když člověk v zapadlém koutě světa zavítá do špeluňky, a může to být putyka, taverna, guesthouse, bar, …

Divokým Kurdistánem

Kurdistán jsem navštívil mnohokrát. Turecký, irácký, íránský i syrský. Navštívil jsem relikty kurdského osídlení v Arménii a Ázerbájdžánu. …

Duté oslavy jako kamufláž eklsrabu

To, že se oslavují státní svátky, je běžné všude na světě. Nejde ovšem jen o to, …

Ve stručnosti je síla, básněte

Mám rád přirozené dorozumívání, mluvenou a psanou řeč. Mám rád češtinu. Mám rád i jiné jazyky, protože …

Za co medajli čínské bohemistce?

Vyznamenávat propagátory české kultury v jiných zemích je skvělý nápad. Tedy byl by, kdyby se ho …