Sex

O rozkoši bez ujímání.

Jedním z určujících hybatelů života, jak zvířat, tak lidí, je nesporně rozmnožovací pud. Můžeme ho potlačovat, můžeme mu podlehnout, můžeme jím být zmítáni, můžeme ho zakazovat, vlivu neunikneme. Pro vyznavače celibátu bývá sex větší obsesí než pro průměrného svůdce.

Jakékoli společenství, a nejen lidské, ale i stádo, smečka nebo hejno se neobejdou bez jistých pravidel umožňujících soužití. O tom, jak by měl tento soubor zákazů a vzorů vypadat, pojednává část filosofie zvaná etika. Jejím posláním je vymezit rámec, v němž životy probíhají, stanovit pravidla hry, oddělit prostor dovoleného od prostoru zakázaného. Zhruba tak lze nastínit dva předpoklady, z nichž vycházím.

Podle evangelia svatého Matouše Ježíš Nazaretský na hoře Olivetské prohlásil: „Slyšeli jste, že říkáno bylo starým: „Nezcizoložíš.“ Ale jáť pravím vám, že každý, kdož by pohleděl na ženu ku požádání jí, již zcizoložil v srdci svém. Jestliže pak oko tvé pravé horší tě, vylup je a vrz od sebe; neboť jest užitečnější tobě, aby zahynul jeden oud tvůj, než by tělo tvé uvrženo bylo do ohně pekelného.“ To z něj znalce mužské psychologie vskutku nedělá. Kdyby se měl oslepit každý, kdo se zalíbením pohlédl na ženu, mnoho vidoucích by na světě nezůstalo. Dokonce i poslušný Origenés raději sám sebe vykastroval, aby si uchoval oči k sepisování protipohanských spisů. Paul Valéry se svým „Kdyby oči mohli vraždit a znásilňovat, byly by ulice plné mrtvol a těhotných“ je realitě podstatně blíž.

Navzdory tisíce let omílanému tvrzení nemusí mít etika se sexem takřka nic společného. Jsou etiky, třeba stoická, epikurejská, buddhistická, konfuciánská nebo taoistická, které tomuto tématu pozornost nevěnují. Na opačném pólu stojí etiky, které by sexuální chování nejraději předepisovaly do posledního detailu. Některé jdou tak daleko, že se snaží zakázat jakoukoli rozkoš, předepisovat pozice, určovat frekvenci milostného aktu… Ježíš bohužel položil základy sexuálního teroru, jehož složité peripetie vrcholí ve viktoriánské morálce. Rozsah škod a duševního utrpení, které napáchal puritánský útlak náboženského původu, jsou pro současného Evropana takřka nepředstavitelné.

„Kde není žalobce, není soudce.“ K naší obrovské škodě doposud existují mocné instituce, které toto zdravé pravidlo nejenže nerespektují, ale dokonce si osobují právo pronásledovat, trestat nebo alespoň zatracovat každého, kdo se jejich příkazy neřídí. Naštěstí už sice ztratili valnou část moci, ale jejich vliv na veřejné mínění je značný a mění se od země k zemi. Dokonce i výzvy ke kamenování cizoložnic jsou dodnes leckde aktuální. Ani rodinná čest vyžadující popravu zneuctěné dcery neupadla všude do nemilosti. Dekriminalizace homosexuality je v Evropě obecnou záležitostí teprve od druhé poloviny 20. století. Od sebevraždy britského národního hrdiny Alana Turinga, jemuž byla státně nařízena léčba homosexuality, uplynulo pouhých 64 let.

Historie doslova překypuje zločiny bez oběti – jinak řečeno činy trestaných, aniž by údajná oběť podala žalobu. Ne postižený, ale soudce rozhoduje o tom, co je trestné. Za špatný je nutno považovat každý režim, který trestá činy, které účastníkům přinášejí slast a nikomu neškodí.

Jistě není náhoda, že v popírání existence dospělého jedince se shodnou monoteisté s marxistickými ateisty. Komunistické inscenované procesy jsou založeny na stejném principu jako procesy inkviziční. Oba tábory vnucují své vedení na cestě do ráje, ať už nebeského, nebo pozemského.

Klást na normálně stavěného člověk požadavky, jimž nemůže dostát, je nestoudné. Chtít po šestiletém klukovi, aby nakládal na náklaďák pytle cementu, nikoho nenapadne, ale nakládat lidem na hřbet břemeno, které není v silách průměrného člověka unést, je nedílnou součástí mnoha učení. Žádat po lidech nemožné se zdá být součástí rafinované strategie k dosažení cílů, které osobně považuji za amorální. Ponižování komplexem méněcennosti je jeden ze způsobů, jak získat moc a výhody z ní. Výsledek je za všech okolností stejný: vládce a poddaný. Je snadnější ovládat bytost nejistou v kramflecích, sraženou na kolena, sužovanou výčitkami, ustrašenou a bázlivou než sebevědomého tvora schopného vzít život do vlastních rukou. Normativní morálka stanovující podobu sexuálního života, vede jen k pokrytectví a mravnostním policiím.

Člověk je podivuhodný tvor, na němž je úžasné, co všechno dokáže a vydrží, ale také to, o co vše se nechá dobrovolně připravit a kolika život znepříjemňujícím nesmyslům je ochoten uvěřit. Ačkoli to potvrzují důvěryhodné zprávy, nechce se věřit, kolik amerických mužů ještě v padesátých letech minulého století nespatřilo nahou ženu, manželku nevyjímaje. Rozsah a hloubka indoktrinace, jež z Kinseyových zpráv[1] vyplývá, by měla vést k obezřetnosti i v jiných oblastech niterného života. Jestliže je možné takto pokřivit i přirozené sklony, co se asi děje v oblastech snáze deformovatelných?

Krásným příkladem pokrytectví v oblasti erotiky jsou poměry panující v mocenských sférách. Ačkoli je moc nejsilnějším afrodisiakem, jsou alfa samci ve vysokých funkcích a řídících postech nuceni svoje sklony pečlivě skrývat, aby nepřišli o přízeň podřízených a voličů. Nejen v totalitních, autoritativních režimech a diktaturách, ale dokonce i v liberálních demokraciích si politik nemůže dovolit tolik, co obyčejný proutník, protože je naprosto závislý na veřejném mínění utvářeném po staletí fixní ideou nečistoty sexu, jehož výhradním cílem není plození dětí. A je nepředstavitelné, že by v amerických volbách uspěl kandidát, který by se ve svých projevech nedovolával Boha. Milenka se stále ještě může stát příčinou ztráty prezidentského trůnu. Teprve nedávno se stalo přípustným, aby se o veřejnou funkci ucházel rozvedený muž nebo homosexuál. Za zmínku také stojí, že přijetím perspektivy, která sex odsuzuje, se člověk stává vydíratelným. Na člověka, který nepovažuje patriarchální rodinu za vysněný ideál a cizoložství za smrtelný hřích, si musí příslušník tajné policie nalézt jinou páku, aby ho přinutil ke spolupráci na vlastním ničení.

V globalizovaném světě, který jsme si na sebe uštrikovali, se prolínají a potýkají etiky různého původu. Gigantickou předností současnosti je to, že i moralisté musí soupeřit o své vyznavače. Každý má možnost si z kakofonie plamenných kázání, směšného pohoršování, bezzubého proklínání, marného odsuzování, puritánského moralizování, podbízivého vábení a seriózního přesvědčování vybrat etiku předkládající argumenty, jež mu připadají nejpřesvědčivější. Pobavilo mne, že v Německu museli zavřít starobylý mužský klášter, protože homosexuálové se už nemusejí skrývat. Naštěstí konečně žijeme v době, v níž nemusí, a zřejmě ani nemůže v těchto otázkách panovat shoda. Jsme odsouzeni k životu s lidmi, jejichž přesvědčení nesdílíme a jejichž praktiky se nám ani za mák nelíbí. Je třeba se rozhodnout, jestli budeme studovat klikaté cesty sexuality v ložnicích, nebo s posvátnou úctou naslouchat autoritám, které o sobě prohlašují, že na ni mají patent. Ne každý je skrytý homosexuál, ne každá sexuální fantazie je obecně sdílená. Víc než nepokryté střídání partnerů mi vadí nevěra dělající z partnera hlupáka. Prostituci, jak ženskou, tak mužskou, vymýtit nelze, a proto je lepší ji legalizovat a ošetřit příslušnými opatřeními, aby se předešlo prostituci vynucené. Ostatně prostituci považuji spíš za mužský než ženský problém, protože jsem potkal štětky, které v ní nacházely pohodlný způsob k ukájení svých sexuálních i finančních potřeb. Kdyby nebylo dostatek zákazníků domáhajících se nejrůznějších služeb, situace by se v mnohém zjednodušila. Považuji za skvělé, že se konečně veřejně mluví o sexuálním životě nemocných a fyzicky postižených, kde placené sexuální pracovnice mohou hrát nezastupitelnou roli.

Právě oblast sexu je kolbištěm různých přístupů. Výsledkem je často extrémismus. Hlasatelům volné lásky naskakuje vyrážka při představě poklidného manželství, jež jim splývá s představou hrůz maloměšťáctví. Šťastné monogamní páry přesto dál existují stejně nesporně jako Casanovové. Také čím dál silnější volání po zaprášených hodnotách pasteveckých a uzavřených společenství z dob předglobalizovaného světa má sílící řady posluchačů. Chápu, že moralizování přináší rozkoš, ale pochybuji, že se vyrovná milování s rovnocennou partnerkou. Protože dávám přednost erotice, pornografie mne nudí, ale ve snu by mne nenapadlo ji zakazovat. Dona Juana můžeme interpretovat desítkami různých způsobů, ale jeho existenci lze nanejvýš zahnat do podzemí. Logika dohnaná ad absurdum vede k tomu, že i pouhý stud může být vydáván za projev skryté homosexuality nebo impotence. Nebýt zcela v roli, kterou mravokárné okolí požaduje, stále ještě není příznakem sexuálních potíží. Tím může být spíše exhibicionismus nebo vymýšlení dalších a dalších pohlaví, čemuž napomáhá i moderní lékařské technologie, zdroj vysokých příjmů.

K nepohledné části světa patří i pohlavních úchylky, které se ani sebelepšímu společenskému uspořádání nepodaří odstranit. Postižený je ochoten riskovat pro ukojení svých tělesných potřeb vězení nebo dokonce smrt. Některé deviace jsou skutečně nechutné, a jak vychází najevo v extrémních situacích typu válka nebo vězení, kdy za ně nehrozí trest, mnohem rozšířenější, než se zpravidla připouští. Ale i v této oblasti záleží především na stupni. Různí koprofilové, nekrofilové a další temné postavy tohoto podzemního světa jsou spíše odpudiví a politováníhodní než nebezpeční. Člověka revoltujícího nepobuřuje ani masochismus, ačkoli mu nad ním zůstává rozum stát. Teprve sadismus, znásilnění a pedofilie, v něm vzbuzují fyzický odpor. A to i v případě sexuálního turismu, kdy jsou zneužívány děti z jiných civilizací. Skutečně fungující justice by měla postihovat i občany, kteří vyhledávají oběti daleko od svých domovů. Etika, kterou vyznávám, považuje tyto tři zvrhlosti ve všech jejich nevyčerpatelných obměnách za zločiny nepromlčitelné a neodpustitelné stejně jako zločiny proti lidskosti.

Z hlediska individualistické ateistické etiky jsou nemorální takové činy, které traumatizují, zraňují, bezdůvodně omezují nebo připravují druhého o život. Etika by měla pouze stanovit věk, kdy může sexuální život začít a postihovat akty vynucené násilím, vydíráním, zneužíváním nevědomosti, bídy nebo nemoci. Z tohoto pohledu, je v oblasti sexu dovoleno vše, co se odehrává se souhlasem zúčastněných. Zákazy rekreačního sexu nebo požadavek sexu bez rozkoše pouze odhalují skryté sklony těch, kdo je vynášejí. Promiskuita, skupinový sex, dobrovolná prostituce, předmanželský sex, homosexualita do kategorie proskribovaných činů rozhodně nespadají. Také výměny, troj a víceúhelníky, střídání partnerek a partnerů jsou záležitostí zúčastněných. Podváděná manželka sice může zoufale trpět nevěrami svého přelétavého chotě, ale do tohoto sporu nemá justice co zasahovat, protože rozvod přestal být důvodem společenského vyloučení. Spořádaní spoluobčané už dokonce nepronásledují svými drby a pomluvami ani svobodné matky. Odsouzeníhodné jsou rovněž pokusy vzbuzovat pocit viny v lidech praktikujících tak nevinné radovánky jako je felatio, cunnilingus nebo anální sex, protože bezdůvodné pocity viny mohou mít strašlivé následky. Udělat z takové banality, jakou je onanie, strašáka, který masturbujícího připraví o zrak nebo duševní zdraví, znamená vyrobit celé generace zmrzačených jedinců. Vzbuzování neoprávněného pocitu viny by si zasluhovalo postih jako krádež nebo podvod, protože mrzačí psychiku pocitem nedostatečnosti. Pocity méněcennosti, slabosti a komplex méněcennosti dokáží zničit život velmi úspěšně. Vnitřní neřešitelné rozpory mohou vést k ukájení zloby na slabších anebo sebedestrukci.

Na rozdíl od kolektivistických puritánů individualistický ateista nikomu nebrání nacházet štěstí a radost ani v monogamii, ani v askezi. A má pro ně dokonce pochopení. Dospělým, svéprávným lidem nemá žádná autorita do soukromého, natož intimního života co kafrat. A pokud tak činí, měli by hlasatelé učení, které tyto regule stanoví, počítat s tím, že se od nich dříve či později odvrátí i lidé, kteří s jejich propozicemi v oblasti veřejného života nebo správné náplně života souznějí. Teprve v posledních několika málo desetiletích se začal oddělovat sex od většinové morálky, což je malý zázrak, o nějž můžeme být ovšem kdykoli opět připraveni.

O tom, co se děje v synagogách, mešitách a pravoslavných kostelích vědí jen zasvěcení. Je vítězstvím neznabohů a nepočetné frakce katolíků a protestantů, že se konečně začalo mluvit o pedofilii duchovních. Úmorně dlouhá řada sexuálních skandálů kněží různých církví je záležitost, která se netýká pouze věřících. Traumata, která pohlavní zneužívání a znásilnění zanechávají, jsou obtížně léčitelná, někdy neléčitelná. Zde žádná prosba o odpuštění nemůže škody napravit. Je hanba věřících, když rezignaci kardinála Theodora McCarricka považují za revoluci. Pokud lze obvinění z pedofilie doložit přesvědčivými důkazy, měl by být vydán k řádnému soudu. Jestli je jejich organizace ze svých řad vyloučí, nebo ne, se už nás netýká. Slušelo by se sice, aby členové instituce, která prohlašuje, že sex a morálka spolu souvisejí, svůj postoj obhájili i před laickou veřejností, ale nutit je k tomu pochopitelně nelze. V reálném světě zásady vedoucí ke zlepšení života zpravidla neplatí. Tradice popírání, hájení, omlouvání a zamlžování má příliš dlouhé kořeny. Dokážu vidět v pedofilech nemocné, politováníhodné bytosti, ale to mne nezbavuje povinnosti před nimi děti chránit. Jsem srozuměn s tím, že lidé postižení touto úchylkou vyhledávají taková zaměstnání, kde mohou ukájet své perverzní sklony. Duchovní, sportovní trenér nebo učitel tance může být totéž co hasič pyroman, sadistický člen vězeňské správy nebo nekrofilní zaměstnanec pohřební služby. To však nic nemění na tom, že instituce, která si nedokáže udělat pořádek ve vlastních řadách, si zasluhuje opovržení. A doufám, že nejen v mých očích. Což má pro církevní hierarchie ještě horší následky než pro komoru právníků, lékařů, policejní sbor nebo politické strany.

24 10 2018

Odd Nerdrum. Sleeping Couple. 1991. wikiart.org


publikováno: 24. 10. 2018

Lubomír Martínek

Lubomír Martínek

esejista a překladatel /

NEJNOVĚJŠÍ články


Panna zneuctěného práva, odbornost – zaklínadlo fachidiotů

To to trvalo: muselo uplynout třicet let, aby se konečně dospělo k tomu, čím se mělo …

Válka v Sýrii pokračuje, a svět to nevidí

Zatímco se světová média soustředí v souvislosti s Ruskem a Tureckem především na dojednání příměří …

Prof. Válková jako případ

Může být „akademická spolupráce“ s justičním vrahem Urválkem nedůležitá ve srovnání s „akademickou činností“ v oblasti „práva“ …

Ztraceni v mlze kulturních válek

Nenáviděná politická korektnost není výplodem západní demokracie, ale leninské diktatury sekretariátu. Otci moderní teorie válečnictví …

Jací jsme?

Údělem každého hluboce filosofického vědomí je schopnost smířit se, ale i nepodlehnout axiomu nejistoty. Non …

Kvalita našich životů na posledním místě programů

Česká politika objevila téma ochrany životního prostředí. Tedy objevila – zaznamenala jeho existenci ve veřejném …

Za monarchii 2020! Plemeno zhovadilé, ďáblem poštívané!

Po pustošivých husitských válkách se v českých zemích ustavilo Království dvojího lidu, kališníků a katolíků, jak jej …

Proměny pedofilie a mistři myšlení

Časy se mění, zpíval v roce 1964 Bob Dylan. Inu, jak se to vezme. Záleží na …