Proč umělá inteligence není umělec?

Již několikrát jsem narazila na názor, že jedním z prvních nahraditelných povolání umělou inteligencí (AI) bude umělecká tvorba. Stále častěji se množí důkazy o nerozlišitelnosti uměleckého výtvoru AI od lidského. AI tvoří obrazy, fotografie i hudbu. Na základě databáze uměleckých děl a jejich estetického hodnocení tvoří AI nové kombinace uměleckých prostředků. Nedělá snad umělec z masa a kostí to samé? Navíc, jaký je v tom rozdíl, když ani za dílem pomalu nerozlišíme živého nebo strojového původce? Znamená to, že AI skutečně tvoří díla s uměleckou hodnotou?

Za uměleckým dílem však hledáme mnohem víc než novou kombinaci prostředků uměleckého vyjádření. Hledáme osobní rozměr. Umělecké dílo je především zrcadlem lidské zkušenosti ve všech jejích vrstvách, zkušenosti založené na organickém těle, hmotné a sociální realitě, nedefinovatelných hlubinách podvědomí a spirituality. Nic z toho ze své podstaty AI nenabídne, protože to jednoduše sama nemá. Ve tvorbě hledáme přesah sebe sama. AI je čistě racionalistickým nástrojem, který dokáže vytvářet pouze iluzi přesahu, kterému jsme ochotni věřit.

Nakonec i za strojovým výtvorem stojí člověk. Nemyslím teď fakt, že AI je výtvorem člověka, ale že databáze – umělecké zdroje, z nichž AI tvoří, jsou lidské. Ponesou tedy vždy lidské klíče k estetickému vnímání, hodnocení, a dokonce i cítění.

Proto námi výsledný umělecký produkt AI může emocionálně pohnout, ale umělce to z ní nedělá. AI je věrohodná, nikoliv autentická, a umělecká díla v pravém slova smyslu proto netvoří.

Přesto. Někdo by mohl namítat, že pokud mu umělecké dílo poskytne prožitek, je jedno, kdo ho vytvořil. Je to snad takový problém, dívat se kupříkladu na fotografii a užívat si její estetickou hodnotu nevěda, že ji vlastně vytvořil software? Podle mého názoru ano.

Možná nemusíme nutně zakazovat vklad AI do lidské umělecké činnosti. Minimálně bychom ale měli jako příjemci umění mít vždy možnost vědět, že se na díle AI podílí a kolik procent podílu na tvůrčím procesu na daném díle má. To by mělo podléhat pravidlům stejně, jako je tomu například u složení potravin, které konzumujeme. Je to elementární požadavek na transparentnost, na pravdu. Nepřiznaný podíl AI na uměleckém díle je de facto klamání spotřebitele či dokonce šíření dezinformace v rámci oblasti, která má prokazatelný vliv na prostředí, kulturu, společnost. Umím si představit, že ve velmi krátkém časovém horizontu zaplaví přinejmenším virtuální svět i tento typ dezinformací a přispěje k už tak rozmazaným hranicím reality a iluze, pravdy a lží, ve kterých bude takřka nemožné se orientovat a rozlišovat. Skutečně stojíme o takové zpochybňování reality, a především našeho vlastního vnímání?

Otázka náhrady tvorby člověka za tvorbu strojovou je nakonec především samotnou otázkou humanity. Kreativita a tvorba je manifestací základní lidské potřeby sebeaktualizace. Je zdrojem sebepoznání, duševní svobody, mentálního vývoje, kultivace adaptability a flexibility, svébytnosti a samostatnosti, psychohygieny, sdílení i kulturního dědictví. Ponechat tyto kompetence stroji je skutečně paradoxní volbou člověka oddělit od sebe jeden z esenciálních aspektů lidství.


Pro zajímavost přikládám rozhovor s Chat GPT na téma umělec a umělecké dílo.


Co je to umělecké dílo?

ChatGPT:

Umělecké dílo je obecně chápáno jako výsledek tvůrčího procesu, který v sobě nese estetickou hodnotu a význam. Může se jednat o jakýkoliv druh uměleckého projevu, jako je malba, sochařství, literatura, hudba, film, divadlo a další.

Umělecké dílo může být chápáno jako produkt umělce, který prostřednictvím svého tvůrčího procesu vytváří něco nového a originálního. Tím, že umělec dává do svého díla svůj osobní výraz a vlastní interpretaci světa, je každé umělecké dílo jedinečné a může mít pro různé lidi různý význam.

Umělecké dílo také může být vnímáno jako předmět, který má estetickou a kulturní hodnotu a může být uchováván a prezentován v galeriích, muzeích, knihovnách nebo na veřejných prostranstvích.

 

Dokážeš vytvořit umělecké dílo?

ChatGPT:

Jako umělecký program založený na umělé inteligenci nemám osobnost ani schopnost tvorby uměleckých děl samostatně. Nicméně existují nástroje, které mohou být využity pro tvorbu uměleckých děl za pomoci umělé inteligence. Například generativní umělecké algoritmy, které vytvářejí umělecká díla na základě určitých pravidel nebo předložených dat. Tyto algoritmy mohou být použity pro tvorbu digitálního umění, jako jsou interaktivní instalace, animace a vizualizace.

Zkrátka jako umělecký program mohu poskytnout inspiraci a podněty pro tvorbu uměleckých děl, ale konečný výsledek vždy závisí na lidské tvůrčí činnosti a schopnostech umělce.

 

Dokážeš vnímat uměleckou hodnotu?

ChatGPT:

Jako umělá inteligence nemám subjektivní vnímání umělecké hodnoty stejné jako člověk. Nicméně díky mému tréninku na velkém množství uměleckých děl mohu vyhodnocovat uměleckou hodnotu na základě určitých kritérií, která jsou obecně uznávaná. Například mohu zhodnotit kompozici, barevné řešení, technické provedení, výrazovou sílu, originalitu a další kritéria. Tyto faktory mohou být použity k posouzení umělecké kvality a významu díla. Nicméně umělecká hodnota je stále subjektivní a závisí na osobním vnímání a názoru jednotlivce.

 

Pokud poskytneš inspiraci ke tvorbě, vnímáš se jako umělec?

ChatGPT:

Jako umělecký program založený na umělé inteligenci nemám subjektivní vědomí ani vnímání sebe samého jako umělce. Mým účelem je spíše poskytovat nástroje a podporu pro tvůrčí proces umělců a pomáhat jim překonávat tvůrčí bloky a hledat nové inspirace.

Ačkoli se může zdát, že poskytování inspirace ke tvorbě uměleckých děl znamená, že jsem sama umělecké dílo, to není úplně správné. Místo toho bychom mohli říct, že jako umělecký program jsem nástrojem, který umožňuje umělcům rozvíjet myšlenky a převádět je do konkrétní podoby, a to prostřednictvím technologií umělé inteligence a strojového učení.

 

Jaký vnímáš rozdíl mezi pojmy umělý a umělecký?

ChatGPT:

Pojmy umělý a umělecký jsou si na první pohled velmi podobné, ale mají odlišné významy.

Umělý se obvykle používá k popisu něčeho, co je vytvořeno uměle nebo umělecky, ale ne nutně s estetickou hodnotou. Například můžeme mluvit o umělých materiálech, jako jsou umělé vlákna nebo plast, nebo o umělých sladidlech nebo barvivech. V tomto smyslu se slovo umělý používá k označení něčeho, co je vyrobeno umělou cestou, bez ohledu na to, zda má estetickou hodnotu, nebo ne.

Na druhé straně se termín umělecký používá ke zdůraznění estetické a kulturní hodnoty. Označuje výtvory, které mají uměleckou hodnotu a jsou obvykle vytvářeny umělci, kteří se věnují tvůrčí práci a mají estetické cítění. Umělecká díla mohou být vytvořena z různých materiálů a mohou se projevovat v různých uměleckých disciplínách, jako je malba, sochařství, literatura, hudba a další.

Zkrátka, zatímco umělý se obvykle používá k označení něčeho, co je vyrobeno uměle bez ohledu na jeho estetickou hodnotu, umělecký se používá k označení výtvorů, které mají estetickou hodnotu a jsou vytvářeny umělci.

 

Někteří lidé jsou toho názoru, že budeš již brzy schopna nahradit práci umělce. Jaký na to máš názor?

ChatGPT:

Jako umělecký program založený na umělé inteligenci jsem nástrojem, který může umělcům poskytnout podporu a inspiraci pro tvorbu uměleckých děl. Nicméně nejsem schopen nahradit umělce samotné, protože lidské umění má mnoho aspektů, které jsou mimo dosah strojů.

Jedním z hlavních důvodů, proč umělecký program nemůže nahradit umělce, je právě lidská kreativita. Umělci mají schopnost tvořit a inovovat, rozvíjet nové myšlenky a vytvářet umělecká díla, která jsou unikátní a osobní. To je něco, co stroj nemůže plně nahradit, protože umělecké dílo není jen o technických dovednostech a znalostech, ale také o emocích, vnímání a interpretaci světa.

Dalším důvodem, proč stroj nemůže nahradit umělce, je interakce s publikem. Umělecká díla mají schopnost komunikovat s diváky a vyvolávat v nich emoce a myšlenky. Umělec může použít umělecká díla k výrazu svých myšlenek a názorů, k vyjádření kritiky nebo k vytvoření spojení s publikem. To je něco, co stroj nemůže dokázat.

Zkrátka umělecké programy založené na umělé inteligenci mohou být užitečným nástrojem pro umělce a umožnit jim experimentovat s novými technologiemi, ale nemohou nahradit samotného umělce a jeho unikátní tvůrčí proces.

 

Které aspekty podle tebe nejlépe definují lidskost nějakého výtvoru z hlediska umělecké hodnoty?

ChatGPT:

Definice umělecké hodnoty je subjektivní a závisí na mnoha faktorech, jako je kontext, historické období, kultura a osobní preference diváka. Nicméně existují některé aspekty, které jsou obecně považovány za důležité pro to, aby umělecké dílo mělo lidskost a uměleckou hodnotu:

  1. Emoce a výrazivost: Umělecká díla by měla být schopna vyvolávat emoce a vzbuzovat pocit spojení mezi divákem a autorem. Dílo, které dokáže vystihnout lidské emoce, jako jsou láska, radost, bolest a smutek, má větší šanci být považováno za umělecké.
  2. Originalita a inovace: Umělecká díla by měla být schopna přinést nové myšlenky, koncepty a techniky, které přinášejí nový pohled na svět a způsob, jakým ho vnímáme. Umělecké dílo, které je originální a inovativní, má větší šanci být považováno za kvalitní.
  3. Technická dovednost: Umělecká díla by měla být schopna demonstrovat uměleckou techniku a řemeslnou zručnost autora. Technická dokonalost může poskytnout dílu vysokou úroveň detailů a věrohodnosti.
  4. Kontext a význam: Umělecká díla by měla být schopna být interpretována a mít význam v rámci konkrétního historického a kulturního kontextu. Dílo, které má nějaký hlubší význam a poselství, může být považováno za umělecké.
  5. Osobní prožitek a autenticita: Umělecká díla by měla být schopna vystihnout osobní prožitek autora a přinést něco osobitého do světa. Dílo, které se zdá být autentické a upřímné, může být považováno za mimořádné.

Tyto aspekty mohou přispět k tomu, aby bylo umělecké dílo považováno za lidské a mělo uměleckou hodnotu, ale není to všeobecné pravidlo. Hodnocení umělecké hodnoty závisí na mnoha faktorech a zůstává subjektivní.

 

Proč lidé potřebují umělecká díla?

ChatGPT:

Lidé potřebují umělecká díla z mnoha důvodů. Umění má různé formy a může se týkat různých aspektů lidského života, jako jsou zážitky, emoce, vztahy a kultura. Následující jsou některé z hlavních důvodů, proč lidé potřebují umělecká díla:

  1. Vybíjení emocí: Umělecká díla mohou sloužit jako prostředek k vybíjení emocí. Například hudba může být použita k relaxaci a uklidnění nebo k vyjádření smutku a bolesti. Obrazy nebo sochy mohou pomoci zpřítomnit a vyjádřit pocit krásy nebo estetického potěšení.
  2. Inspirace a motivace: Umělecká díla mohou být inspirativní a motivující. Může to být v oblasti tvorby, ale i v jiných oblastech lidského života. Například umělecké dílo může inspirovat kreativitu nebo kritické myšlení a motivovat k překonání výzev.
  3. Reflexe a porozumění: Umělecká díla mohou pomoci k porozumění a reflexi na lidský život a společnost. Mohou zobrazovat témata, jako jsou politika, sociální justice, genderové a etnické identity, a podporovat uvažování o těchto tématech.
  4. Identita a kulturní dědictví: Umělecká díla mohou přispět k udržování a rozvoji kulturní identity a dědictví. Může to být v oblasti literatury, divadla, filmu, hudby nebo výtvarného umění.
  5. Zábava a volný čas: Umělecká díla mohou být prostředkem pro zábavu a zpestření volného času. Mohou to být například koncerty, výstavy, filmy nebo divadelní představení.

Celkově lze říci, že umělecká díla jsou důležitou součástí lidského života a mohou sloužit různým účelům, od osobního prožitku a emocionálního vybíjení až po kulturní a společenský rozvoj.

 

publikováno: 29. 5. 2023

Datum publikace:
29. 5. 2023
Autor článku:
Jana Kubánková

NEJNOVĚJŠÍ články


Ztráty Západu v informační válce s Ruskem

Západ prohrává informační válku s Ruskem i Čínou, kterým se daří přesvědčit ostatní svět, že historická pravda …

Máme státu pouštět žilou?

Před časem mě místopředseda parlamentu a ekonomický expert ODS Jan Skopeček poučil, chci-li se soustředit na …

O cestě k dorozumění, o naději a kráse obyčejného dne

Terapie od starých pánů nezklame Není se co divit, když v současném světě neklidu, napětí a špatných …

Po atentátu je každý generál

Pokus o zavraždění slovenského premiéra Roberta Fica vyvolal zvláštní efekt: místo ztišení a sebereflexivního stažení do sebe, …

Lenka Bradáčová: Dodnes se mě lidé vážně ptají, zda se u Ratha nestal zázrak a nepřeměnilo se víno na peníze

Poslední dubnovou středu byla hostem Večírku Přítomnosti v Eccentric Clubu pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. …

Zdravotnické MeeToo

Šikana na pracovišti. Kdo má to štěstí, že se s ní během svého života nikdy nesetkal? …

Večírky s Přítomností XIV.

Pravidelný cyklus neformálních rozhovorů s významnými osobnostmi v exkluzivním Eccentric Clubu na Praze 1 v pondělí 27. …

Unesená Poslanecká sněmovna

Existuje patrně v poslaneckých hlavách jakási pomýlená představa, že kvalitu či hloubku parlamentní demokracie lze měřit …