Vítězný únor je za námi, ztráta kontaktu s minulostí ne

Peter Brabenec

Překladatel

« Uvědomme si, že ztrácíme srovnání s minulostí a pochopení pro smysl slov… »

Text Davida Bartoňa o odkaze Jana Sokola mi pripomenul sériu článkov o ľubovoľnom používaní hesiel, ktoré uzatvárajú naše myslenie do klišéovitého otroctva. Jediné riešenie je spochybňovať aj definitívne súdy, porovnávať a relativizovať v porovnaní s minulosťou. Zhoda okolností ma dnes priviedla k dodatku.

Niektoré slovenské denníky občas publikujú archívne články. Ide o texty z Prvej republiky, alebo staršie, a pripomienka je väčšinou folklórneho charakteru. Čitateľov asi pobaví aj dobová slovenčina so svojou zastaralou syntaxou. Ale z obdobia komunistického myslenia a prejavu zatiaľ nič. Čo tak pravidelne, raz do týždňa, nejaké články z päťdesiatych rokov (kolektivizácia, kulaci, procesy, mandelinky zemiakové…) alebo z obdobia Charty‘ 77 a Anticharty?

Náhodou sa mi dostal do rúk text, ktorý ilustruje to, čo by sa aj dnes z našej minulosti malo porovnávať, pretože to spochybňuje zmysel istých prázdnych slov a falošnej reality, ktoré z istých hláv nevymizli. „Humbuk“, hovorí David Bartoň, v akom sa tu žilo 40 rokov.

Prispievam úryvkami z jazykovedného (sic!) mesačníka „Kultúra slova“ číslo 2, z roku 1988. Vydavateľom je Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. Titul článku je Február 1948 a naša jazykoveda.

(Máme tu výročie. Bude sa oslavovať?)

*

Každý národ si vo svojej historickej pamäti uchováva a chráni spomienky na významné udalosti, ktoré ako míľniky vyznačujú jeho cestu dejinami. Občasný, spravidla jubilejný pohľad späť ukazuje jednak vnútornú väzbu medzi týmito míľnikmi, ktorá je výrazom historickej kontinuity, a jednak sa v tejto retrospektíve hierarchicky zdôrazňuje záväznosť rozhodujúcich historických medzníkov. Pri takomto spätnom pohľade sa vždy znova a znova potvrdzuje, že nad horizontom našich novodobých dejín vysoko prečnieva najvýznamnejšia historická udalosť – víťazstvo pracujúceho ľudu vo februári 1948. Od slávnych februárových dní v roku 1948 nás delí štyridsať rokov. Aj pri tejto jubilejnej príležitosti si opäť uvedomujeme, že Február bol rozhodujúcim medzníkom v dejinách našich národov. Komunistická strana Československa, vyzbrojená leninskou teóriou o prerastaní demokratickej revolúcie do revolúcie socialistickej, doviedla boj pracujúceho ľudu za národnú a sociálnu slobodu do víťazného konca. Začala sa nová etapa nášho spoločensko-politického, sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja: Február 1948 položil základy budovania socialistickej spoločnosti. Spontánna radosť z víťazstva nad fašizmom sa menila na uvedomené rozhodnutie pokrokovej väčšiny dať všetky tvorivé sily a um do služieb veľkej myšlienky budovania nového štátu robotníkov a roľníkov.

[…]

A ešte záver:

Pri tomto jubilejnom pristavení pri najvýznamnejšej udalosti našich novodobých dejín a pri globálnom sumovaní výsledkov si slovenská jazykoveda nástojčivejšie uvedomuje svoje úlohy a ciele i zámery. Retrospektíva zaostruje jej pohľad a zacieľuje ho dopredu. Vychádza pritom z premysleného programu, z presne formulovaných a zároveň dynamických koncepcii. Takto sa i naďalej chce potvrdzovať ako spoločenská veda, ktorá ma zmysel iba vtedy, ak jej výsledky slúžia praxi. Lebo len tak bude konkrétne napĺňať odkaz Februára, ktorý pred ňu postavil nové úlohy a zároveň vytvoril morálne i materiálové podmienky na ich plnenie.

Podpísaný Ján Findra.

publikováno: 3. 3. 2021

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Kam kráčí česká katolická církev?

Quo vadis? Kam kráčíš? To je otázka, kterou sv. Petr podle raných křesťanských apokryfů položil Ježíšovi, když se mu zjevil u bran Říma právě ve chvíli, kdy Petr prchal před …

Jak covid-19 míchá globalizací 

Jak se kvůli pandemii covidu-19 momentálně proměňuje globalizace a jaké důsledky to s sebou přinese, vysvětluje ekonomka Ilona Švihlíková: Mezinárodní obchod by měl fungovat jako něco, co sráží ceny pro konečného …

Chvála pesimismu

S psychologem Jiřím Kubičkou jsme se bavili o vlastnostech systémů. Uvedl tehdy jeden zjednodušený příklad obecného fungování všech systémů, nejen fyzikálních, který někdy používá v komunikaci se svými klienty. Příklad …

Mertův narozeninový politický mítink

Písničkář Vladimír Merta zrežíroval ze svého zářijového koncertu v divadle Archa, spojeného s odloženou oslavou 75. narozenin, předvolební mítink. Oproti jiným předvolebním politickým shromážděním však přišel pouze s tím, koho nevolit. Nemusel nic …

Apel lékaře na zlepšení zdraví pacienta

Vážení hradní pánové, i když jsem v minulosti patřil k těm, kteří upozorňovali, že jako občané máme právo na základní informace týkající se zdravotního stavu našeho nejvyššího ústavního činitele, musím nyní z pozice lékaře …

Kulturní tip do předvolebního času

Škrty, rozpočtová odpovědnost či zeštíhlování patří k tradičnímu politickému folkloru do té míry, že názorně potvrzují platnost starého rčení o tom, že starého psa novým kouskům nenaučíte. Překvapivé je snad jen …

Chvála českých metafor

Už jako dítě jsem intuitivně tušil, že takzvaná sprostá slova ve skutečnosti sprostými nejsou. Jde o přiléhavé a přesné metafory, jimiž v češtině lid obecný dokáže vyjádřit takzvanou spisovnou češtinou …

My chceme studovat!

Využívám své pozice studenta v redakci Přítomnosti, abych pro jednou také otočil pozornost směrem k nepochopitelně opomíjené skupině obyvatel, k vysokoškolským studentům. Trend je to poměrně dlouhodobý, ale že tahle země není pro …